ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
1996
Инж.Димитър Добрев Масурев (р.1953г.)
Инженер по електротехника (ВМЕИ Варна, 1978г.). Работи в "Електроснабдяване" ЕАД Стара Загора и "Електроразпределение" ЕАД Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Проектиране и изграждане на електропреносната и електроразпределителна мрежа в региона. Номинираната разработка е с висока стойност, тъй като Старозагорски регион е с особено значение в електроенергийната система на България.1997
Инж.Христо Ганчев Христов (р.1962г.)

Инженер по електроснабдяване и електроразпределение (ВМЕИ Варна, 1987г.). Работи в "Електроснабдяване" ЕАД и "Eлектроразпределение" ЕАД Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Изследване на техническите загуби на ел.енергия в мрежовите трансформатори и мерки за понижаването им. Система за отчитане обработка и инкасиране на ел.енергията в "Електроснабдяване" клон Стара Загора.


1998
Инж.Нойко Кънев Тодоров (р.1938г.)
Инженер по радиотелеграфна и телефонна техника (ВМЕИ София, 1965г.). Работи в "Районна станция по далекосъобщения" Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Принос в развитието на цифровата съобщителна мрежа в Стара Загора и региона. С това се осигурява висока скорост и качество на комуникациите.


1999
Инж.Александър Константинов Докторов (р.1941г.)
Инженер по електроснабдяване на промишлени предприятия (ВМЕИ София, 1969г.). Работи в "Проектантска организация" Стара Загора и на свободна практика. Наградата на НТС е присъдена за Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на областите Ямбол, Сливен и Стара Загора.


2000
Инж.Светлана Тодорова Шестакова (р.1965г.)
Инженер по електроника и автоматика (ВМЕИ София, 1989г.). Специализира педагогика във ВМЕИ Габрово. Работи в "Електроснабдяване" ЕАД Стара Загора. Награда на НТС е присъдена за приноса и по Създаване и разработване на Център за работа с клиенти към Електроразпределителен район Стара Загора. Центърът значително подобрява нивото на обслужване на клиентите. Такава структура се създава за първи път в Електроснабдително предприятие.


2001
Инж.Младен Иванов Тасков (1946 г.)
Инженер по електрически мрежи и системи (ВМЕИ София). Началник район Електроразпределение - Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Цялостен принос в развитието на електроразпределителната мрежа на територията на Община Стара Загора, Раднево, Гълъбово и Опан, както и активния му принос при учредяването и развитието на Съюза на електроинженерите при НТС - Стара Загора.


2002
Инж.Антон Димов Тончев (1966г.)
Инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане (ВМЕИ Габрово, 1992г.). Управител на фирма "Елми"ООД-Стара Загора. Наградата е присъдена за Възстановяване и модернизиране на схема по електрозахранването на гр.Стара Загора.


2003
Инж.Искрен Иванов Искров (р.1966г.)
Инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане (ТУ София). Ръководител Сектор РЗАТиС при НЕК - ЕАД, Предприятие "Мрежи високо напрежение" - Електропреносен район - Стара Загора. Ръководи цялостната дейност по правилната екслоатация, поддържането и ремонта на РЗАТиС в електрическите централи на територията на Старозагорска област. Наградата е присъдена за Внедряване на цифрови релейни защити в подстанциите на Електропреносен район - Стара Загора.


2004
Инж. Гочо Димитров Чемширов (р.1953г.)

Инженер по електрически мрежи и системи (ТУ София). Директор на дирекция "Маркетинг и продажби" в "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД. Наградата е присъдена за Нови технологични средства за дистанционно отчитане, регулиране и анализ потреблението на ел. енергията.


2005
Инж. Янко Николов Енчев (р.1972г.)

Завършва ТУ - Габрово през 1998г. специалност "Индустриален мениджмънт", специализация - Управление на производството.
Наградата на НТС е присъдена за: "Система за отчитане с ръчен терминал с IR- порт-СИСЪН V". Чрез тази разработка се улеснява отчитането на данни от битови и стопански абонати в Стара Загора.


2006
Инж. Георги Стоянов Димов (р.1967г.)

Инженер - ел. механик (МЕИ Москва). Зам. ръководител отдел в EVN България ЕР АД.
Наградата е присъдена за Внедряване на SCADA система за телемеханично управление на всички обекти в области Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.


2007
Инж. Георги Симов Георгиев (р.1945г.)

Завършил ВМЕИ - гр.Москва, специалност "Автоматика на производството и разпределението на електроенергията". Работи в Електроснабдяване - Стара Загора, началник преносен район.
Наградата е присъдена за Рехабилитация на уредби СрН.


2008
Инж. Стефан Младенов Заманов (р.1954г.)

Завършил ВМЕИ - гр.София, специалност електроинженер. Работи в ЕВН България.
Наградата е присъдена за Организация по снабдяване на абонатите с висококачествена ел.енергия и приложение на система "KVASY".


2009
Инж. Грозьо Кирилов Матев (р.1951г.)

Завършил ВМЕИ - гр.София, специалност съобщителна техника. Работи в ЕВН България Електроразпределение АД, отдел Комуникации.
Наградата е присъдена за Изграждане на телефонна мрежа и КОЛ център на ЕВН България.


2010
Инж. Милан Ангелов Миланов(р.1965г.)

Завършил ТУ - гр.Варна, специалност автоматизация на производството. Работи в ТЕЦ AES Гълъбово, главен инженер КИП и А.
Наградата е присъдена за Внедряване на съвременни системи за управление в енергетиката.


2011
Инж. Антон Андонов Граматиков(р.1965г.)

Завършил ТУ - гр.Варна, специалност електроинженер. Работи в ЕВН България, ръководител отдел НМ.
Наградата е присъдена за Въвеждане на SMART - metering в рискови квартали на територията на област Стара Загора.


2012
Инж. Светломир Стоянов Лефтеров (р.1957г.)

Завършил ВМЕИ - гр.Варна, специалност електроенергетика - централи и мрежи. Работи в Булсатком АД, мениджър проекти.
Наградата е присъдена за Разработка и внедряване на проекти в областта на оптичния високоскоростен интернет, осигуряването му до абонати и мобилна телефония на територията на страната.


2013
Инж. Митко Борисов Тангъров (р.1969г.)

Завършил ТУ - гр.Варна, специалност електрически мрежи и системи, инженер "Ел.инсталации и мрежова политика". Работи в ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ръководител екип мрежова политика.
Наградата е присъдена за Разработване и прилагане на концепция за свързване на производители от ВЕИ в Югоизточна България.


2014
Инж. Димитрина Георгиева Данаджикова (р.1963г.)

Завършила ТУ - гр.София, специалност телекомуникационни технологии. Работи в ЦУ Виваком БТК ЕАД, Дирекция корпоративни продажби, специалист предпродажбен процес и мрежи за достъп.
Наградата е присъдена за Проектиране и имплементиране на проекти за модернизиране и развитие на мрежи за пренос на данни на територията на гр.Стара Загора и Югоизточна България. Изграждане на нови оптични мрежи и трасета за пренос на данни. Доставка на комуникационни услуги в енергийния сектор и в големи производствени фирми.


2015
Инж. Атанас Стоянов Генчев (р.1965г.)

Завършил ТУ "В.Априлов"-гр.Габрово, специалност ел.снабдяване и ел.обзавеждане на промишлени предприятия. Работи в "Мини-Марица Изток" ЕАД, ръководител АСДУ.
Наградата е присъдена за Внедряване в експлоатация на система за енергиен мениджмънт, дистанционно отчитане на електромерите и устройствата за анализ на ел.енергията в "Мини Марица-изток" ЕАД.


2016
Инж. Лъчезар Трендафилов Лазаров (р.1974г.)

Завършил ТУ "В.Априлов"-гр.Габрово, специалност еллектротехника и електроенергетика. Работи в ЕВН - КЕЦ - Казанлък, ръководител КЕЦ - Казанлък.
Наградата е присъдена за Внедряване на иновативно дистанционно отчитане на потребената ел. енергия за гр.Казанлък. За 9 месеца - внедряване на дистанционно отчитане, монтаж на съоръжения и софтуер в системата за дистанционно отчитане на 30 000 електромера в гр.Казанлък.


2017
Инж. Росица Райкова Жекова (р.1958г.)

Завършила ТУ -гр.София, специалност изчислителна техника. Работи в ЕВН - Електроразпределение ЮГ, технически сътрудник.
Наградата е присъдена за Внедряване на система за дистанционно отчитане за гр.Стара Загора.


2018
Инж. Петър Грозев Петров (р.1971г.)

 

Завършил ТУ -гр.Варна, специалност ел.енергетика. Работи в ЕСО ЕАД - МЕР Стара Загора, ръководител сектор ТПП.
Наградата е присъдена за Изграждане на нова кабелна линия „Кипарис“ 110kv между подстанция „Стара Загора“ и подстанция „Траяна“.


2019
Инж. Веселин Иванов Василев (р.1970г.)

Завършил ТУ - гр. Габрово, специалност енергетика и електрообзавеждане. Работи в "Мини Марица-изток" ЕАД, главен инженер електрооббзавеждане.
Наградата е присъдена за
Компенсиране на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток“ ЕАД.


2020
Инж. Теньо Ангелов Бакърджиев (р.1970г.)

Завършил ТУ -гр. София, специалност елетроенергетика, електроснабдяване и електрообзавеждане. Работи в "ЕВН Електроразпределение" ЕАД, проектант.
Наградата е присъдена за
Проектиране и въвеждане в експлоатация на съоръжения за подобряване ел. захранването и развитие на инфраструктурата в гр. Стара Загора с цел клиентска удовлетвореност. Разработка, проектиране, реализация, узаконяване и въвеждане в експлоатация на ТП Пчелар“ в кв. Казански и захранване на новопостроените кооперации. .


2021
Инж. Ангел Красимиров Ангелов (р.1979г.)

 

Завършил ТУ - гр. София, специалност електротехника. Работи в ЕСО ЕАД Подстанция "Марица-изток", началник ел. подстанция.
Наградата е присъдена за
Разширение и реконструкция на ОРУ – 400 kv, съгласно Регламент (ЕС) №347/2013 за транс европейската енергийна инфраструктура в подстанция „Марица изток“. Обновяване на САУП и разширението му с допълнителни релейни защити и контролери за ОРУ 31,5 kv.


2022
Инж. Бончо Иванов Бонев (р.1979г.)

Завършил ТУ - гр. Варна, специалност ел. енергетика. Работи в "Прокелс" ООД - гр. Пловдив.
Наградата е присъдена за
Изпълнение на мерки по Европейски зелен пакт чрез проектиране и изграждане на фотоволтаични ел. централи на територията на Област Стара Загора.