ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЕУСТРОЙСТВО
1996
Инж.Емил Ганев Георгиев (p.1952г.)
Инженер по геодезия, фотограметрия и картография (ВИАС, 1981г.). Специализира мениджмънт (Австрийска стопанска камара). Работи в мини "Марица-изток" АД и "Териториален кадастър" Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за разработката Автоматизирано изготвяне на кадастрални и регулационни планове. Автоматизираната система облекчава обслужването на гражданите в службите по териториално и селищно устройство.


1997
Инж.Иван Енев Иванов (р.1937г.)

Инженер по геодезия, картография и фотограметрия (ВИАС, 1964г.). Работи в СП "Геоплан проект", Общински съвет Стара Загора, "Агенция по кадастър" към Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Наградата на НТС е присъдена за Професионализма и опитността, с които ръководи работата по приемане на земеразделителните градоустройствени и кадастрални планове в общините Стара Загора, Раднево, Чирпан, Павел Баня, Мъглиж и Тополовград. Основното предназначение на плановете е възстановяване на земеделските земи и приключване на Поземлената реформа.

1998
Инж.Георги Кузманов Арабаджиев (р.1942г.)
Инженер по геодезия, картография и фотограметрия (ВИАС, 1967г.). Работи в "Геодезия" ЕАД Стара Загора. Награда на НТС е присъдена за участие в разработката Цифрово картиране на обекти. Разработена е за първи път в България технология за тримерно цифрово картиране. Потребителят ползващ продукта, добива визуална представа за височина и наклон на терена. Приложена е за общини Опан и Чирпан.

1999
Инж.Илиян Тодоров Тодоров (р.1958г.)
Инженер по геодезия, картография и фотограметрия (ВИАС, 1967г.). Работи в СП "Териториален кадастър" Стара Загора, НИГИФ филиал гр.Мъглиж, ЕТ СКТ. Наградата на НТС е присъдена за разработката Поддържане на плановете за земеразделяне в общини Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Николаево, Гурково и актуализирането им в цифров вид.
2000
Инж.Румен Иванов Съртонев (р.1953г.)
Инженер земеустроител (ВИАС, 1982г.). Специализира регионална икономика (УНСС). Работи в НИГИФ филиал Мъглиж и "Маг план" ООД. Наградата на НТС е присъдена за разработката База данни за географска информационна система гр.Раднево. Програмният продукт е приложим и за други региони.

2001
инж. Христо Василев Василев (р.1952 г.)

Инженер земеустроител (ВИАС). Директор на "Агрометъринженеринг" ЕАД - филиал Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на съвременни GPS технологии при възстановяване собствеността на земите и горите от горския фонд за селата на Остра могила и Казанка, община Стара Загора.


2002
инж. Румен Желев Георгиев (р.1968 г.)
Инженер по геодезия, картография и фотограметрия (ВИАС). Специализира мениджмънт на инженерната фирма. Управител на ЕТ " Глобал - Гео" - Стара Загора. Наградата е присъдена за Кадастрална карта и кадастрални регистри, оцифряване и анализ на кадатсралните планове и регистри на урбанизираните територии.
2003
инж.Стоян Иванов Василев(1958г.)
Инженер по геодезия, картография и фотограметрия (ВИАС). Работи като Старши експерт в служба по кадастъра гр.Стара Загора. Ръководител проект по договор на Световната банка с Агенцията по кадастър за създаване на кадастрални регистри за област Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за област Стара Загора.
2004
инж. Надка Цанова Пиперова (1948г.)
Инженер земеустроител (ВИСИ, София). Началник отдел "Кадастър и регулации" в Община Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за прилагане на ЗУТ и ЗКИР в част преписки по чл.52 от ЗКИР в Община Стара Загора.

2005
инж. Анатолий Николов Даскалов (р.1970 г.)

Завършил ВИАС - София през 1994г., специалност "ГФК". Работи в ЕТ "Р.Георгиев - Глобал Гео" - Стара Загора.
Наградата на
НТС е присъдена за Внедряване на комбинация от GPS - измервания и фотограметрия".
Съучердител на наградата е ЕТ "Р.Георгиев - Глобал Гео" - Стара Загора.


2006
инж. Тихомир Тодоров Калчев (р.1968 г.)

Завършил ВИАС-София през 1994г., специалност геодезия, фотограметрия, картография. Работи в "ГЛОБАЛ ГЕО"ЕООД.
Наградата на НТС е присъдена за Въвъждане на нови технологии, софтуер и иновативни подходи при инвестиционното проектиране в част "Геодезия-Бизнес парк, Хипермаркет Технополис, МОЛ Арена и др.


2007
инж. Росица Николова Балабанова (р.1957 г.)

Завършила ВИАС-София през 1982г., специалност магистър инженер по "Земеустройство". Работи в ЕТ "Румен Георгиев-ГЛОБАЛ ГЕО".
Наградата на НТС е присъдена за Осъвременяване на картата на възстановената собственост, разработване на софтуер и методология за изчистване грешките в землищните граници.


2008
инж. Дияна Иванова Балева (р.1971 г.)

Завършила ВИАС-София, специалност инженер геодезист. Работи в "ГФК", Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Организация на кадастролната карта и кадастралните регистри в гр.Стара Загора.


2009
инж. Нели Димова Старчева (р.1974 г.)

Завършила УАСГ-София, специалност геодезия, фотограметрия и картография. Работи в ЕТ "Румен Георгиев-ГЛОБАЛ ГЕО", инженер геодезист.
Наградата на НТС е присъдена за Анализиране иотстраняване на проблемите в контактната зона между различните видове планове на собствеността при изработване на кадастралната карта.


2010
инж. Галина Петкова Карагяурова (р.1974 г.)

Завършила МГУ - София, специалност геодезия и маркшайдерство. Работи в "Ауто Про" ЕООД, инженер геодезист.
Наградата на НТС е присъдена за Изработване на специализирана карта за устройствено планиране и оцифряване на план за регулация на гр. Разград.


2011
инж. Явор Иванов Енев (р.1974 г.)

Завършил УАСГ - София, специалност инженер геодезист. Работи в "ГЕОКАД" ЕООД, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Изработване на кадастрална карта, кадастрални регистри и специализирана карта за устройствено планиране на завод за гипсокартонени плоскости на "Кнауф България" ЕООД - с.Медникарово общ.Гълъбово.


2012
инж. Диана Георгиева Абова (р.1964 г.)

Завършила ВИАС - София, специалност земеустройство. Работи в ЕТ "Румен Георгиев-ГЛОБАЛ ГЕО", инженер проектант.
Наградата на НТС е присъдена за Създаване на технология и стандарт на качество при кадастрално обслужване на зони с променено предназначение в картата на възстановената собственост.


2013
инж. Атанас Динков Георгиев (р.1978 г.)

Завършил МГУ - София, специалност маркшайдерство и геодезия. Работи в ЕТ "Румен Георгиев-ГЛОБАЛ ГЕО", проектант геодезист.
Наградата на НТС е присъдена за Участие в международен проект за геодезически дейности по проектиране на трасето на газопровод "Южен поток" - геодезическо заснемане чрез GPS технологии и фотограметрични способи, изготвяне на 3D-модел на релефа на геодезическото заснемане и разработване на подробен устройствен план.


2014
инж. Велко Михайлов Велев (р.1978 г.)

Завършил УАСГ - София, специалност геодезия. Работи в ЕТ "Румен Георгиев-ГЛОБАЛ ГЕО", проектант геодезист.
Наградата на НТС е присъдена за Ръководител на работата по създаване на ГММП /геодезическа мрежа с местно предназначение/ на землище кв.Банево гр.Бургас и създаване на РГО /работна геодезическа основа/.


2015
инж. Илиян Тодоров Тодоров (р.1958г.)

Завършил УАСГ - София, инженер по геодезия, картография и фотограметрия. Работи в ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров", управител.
Наградата на НТС е присъдена за Ръководител на работата по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Казанлък.


2016
инж. Григор Христов Груев (р.1976г.)

Завършил МГУ - гр.София, маркшайдерство и геодезия. Работи в "ГЕОСТИЛ" ООД, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Трасиране на имоти в с.Мирково, общ.Мирково, Софийска област. Трасиране на спорна имотна граница в присъствиет он асобствениците, заитересовани лица, съдебни институции и общински служби.


2017
инж. Румен Борисов Николов (р.1977г.)

Завършил УАСГ - гр.София, специалност геодезия. Работи в "ГЕО ПРО Инженеринг" ЕООД, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Преобразуване на карта на въдстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри за Община Плевен. Технология на преобразуване, при която се запазват границите на имотите, собственици, данни за имотите и подземните проводи и съоръжения.


2018
инж. Христо Димов Желев (р.1973г.)

Завършил УАСГ - гр.София, специалност геодезия. Работи в НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади“, хидровъзел „Розов кладенец“.
Наградата на НТС е присъдена за Изработване и реализиране на контролно измервателна система (КИС) с цел контролиране по отношение на коти и положение на цялата техническа инфраструктура на язовир „Розов кладенец“ с цел неговата безопасност.


2019
инж. Христо Василев Василев (р.1952г.)

Завършил ВИАС - гр.София, специалност земеустройство. Работи в "Агрогеоперфект" ЕООД, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) на оптично трасе с. Главан, с.Мъдрец, с. Искрица, общ. Гълъбово.


2020
инж. Румен Желев Георгиев (р.1968г.)

Завършил ВИАС - гр.София, специалност геодезия, фотограметрия и картография. Работи в ЕТ "Румен Георгиев - ГЛОБАЛ ГЕО", управител.
Наградата на НТС е присъдена за Извършване на анкетиране във връзка с разработване на кадастрална карта на 9 села в общ. Ружинци, обл. Видин, 5 села в общ. Силистра и 12 села в общ. Самуил обл. Разград.


2021
инж. Нели Димова Старчева(р.1974г.)

Завършва УАСГ - гр.София, специалност геодезия, фотограметрия и картография. Работи в "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД, проектант - геодезист.
Наградата на НТС е присъдена за И
зчистване на грешките в контактната зона на кадастралната карта и кадастралните регистри. Изработва карта на контактната зона и списъка на засегнатите имоти с предложение с което отстраняване на несъответствията са оптимизирани максимално.


2021
инж. Галина Петкова Карагяурова (р.1974 г.)

Завършила МГУ - София, специалност "Маркшайдерство и геодезия". Работи в ЕТ "Румен Георгиев-Глобал Гео", проектант геодезист.
Наградата на НТС е присъдена за
Фотограметрично заснемане с безпилотен летателен апарат на 5 села в община Русе с цел създаване на георефериран пространствен модел. Детайлно са пресъздадени обектите, предмет на кадастралната карта с изработен 3D модел.