ХИДРОТЕХНИКА
1996
Наградата на НТС не е присъдена.


1997
Спиридон Сотиров Дюлгеров (р.1943г.)
Завършва ТЕТ "Г.С.Раковски" Стара Загора, специалност КИП и А (1967г.). Работи във "Водно Стопанство" и "Напоителни системи" ЕАД Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на микропроцесорна система за управление на водоразпределението в Старозагорската напоителна система. Ефектът от внедряването е икономии на вода.


1998
Инж.Руси Александров Огнянов (р.1933г.)
Инженер по ВиК (ВИАС, 1968г.). Специализира стопански менижмънт. Работи във "Водоканалгеопроект" ЕООД и "ВиК" ООД Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за разработката Проектиране и реконструкция на магистрален водопровод на бул."Цар Симеон Велики", помпена станция в с.Ягода и обезманганителна станция в гр.Чирпан, деривация Ягода-Стара Загора. Разработката е принципна и има значение за реконструкцията на такива системи в целия регион. В резултат от внедряването се отчитат намалени разходи на ел. енергия и загуби на вода.


1999
Борис Здравков Георгиев (р.1942г. )
Магистър хидролог и геолог (СУ "Климент Охридски", 1968г.). Специализира екология. Автор е на публикации по тази тема. Работи в "Заводпроект" София, "Техноимпекс" Куба, "Водоканалгеопроект" ЕООД Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за разработката Хидрогеоложка оценка на въздействието върху околната среда на "Агробиохим" АД Стара Загора. Разработката предлага проект за подобряване качествата на питейните води на водоснабдителна група "Преславен". Проектът е приет от Министерството на околната среда и водите.


2000
Инж.Стефан Ботев Георгиев (р.1951г.)
Инженер по В и К (ВИАС, 1978г.). Специализира стопански мениджмънт Работи в "Химпроект" Девня, "Водоканалгеопроект" ЕООД и "ВиК" ООД Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на стъклопластови тръби и акустична апаратура за локализиране на подземните аварии в град Стара Загора. Осъществено е за първи път в България строителство на най-съвършеното достижение в света в тази област. Ефектът от внедряването е дългогодишно обезпечаване на водоснабдяването, с голяма икономическа изгода.


2001
инж. Дарина Иванова Димова (р. 1951)
Инженер по ХМС. (ВИАС, 1975г.). Специализира Организация на строителството в ХМС. Работи в РИОСВ гр. Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Интегрирано управление на водите в региони Стара Загора и Ямбол.


2002
инж. Иван Димитров Димитров (р.1946 г.)
Инженер по В и К (ВИСИ, 1971 г.). Специализира маркетинг и мениджмънт. Работи като началник район във "В и К" ООД гр.Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Реконструкция на водопроводи и разработка "Хидравлически модел на водопроводната мрежа " в гр. Стара Загора.
2003
Инж. Детелин Димитров Славов (р.1962г.)
Инженер по В и К (ВИАС, 1993г.). Работи във Водоканалпроект ЕООД.
Наградата на НТС е присъдена за Проекти за "В и К" мрежи и системи в Старазагорски регион.
2004
инж. Пеньо Кирилов Пейков (1966г.)
Инженер по В и К (ВФСИ, Свищов). От 1991г. е дипломиран експерт счетоводител. Работи във фирма "Скоди"ООД, гр.Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за активна одиторска и консултантска дейност.


2005
инж. Димо Стойков Урумов (р.1949 г.)
Завършил ВМГИ гр. София през 1973г., специалност инженерна геология и хидрогеология. Работи във "Водоканалгеопроект" ЕООД Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за: "Оценка на експлоатационните ресурси и проекти за добив на подземни води". Изготвяне на план-програма за мониторинг и контрол на подземните води на водовземните системи на гр. Стара Загора.


2006
инж. Стоян Дамянов Балев (р.1969 г.)
Завършил ВИАС, специалност В и К. Работи във "В и К" ЕООД гр.Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Дигитален модел на хирдавличните параметри и пропускателна способност, при различни условия на дюкери и деривации от водоснабдителната система Ягода за гр. Стара Загора.

2007
инж. Димитър Динев Димитров (р.1974 г.)

Завършил МГУ - София, специалност хидрогеология и инженерна геология. Работи в Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорския район - Пловдив, хидрогеолог.
Наградата на НТС е присъдена за Разработване на Наредба №1/01.10.2007г. за проучването и опазването на подземните води.

2008
инж. Николай Ангелов Калудов (р.1967 г.)

Завършил УАСГ - София, специалност водоснабдяване и канализация. Работи във "ВиК" - Стара Загора, строителен инженер.
Наградата на НТС е присъдена за Ръководител проекти за реконструкция на главни водопроводни клонове в гр.Стара Загора и координатор на тяхната реализация.

2009
инж. Петко Бонев Петков (р.1944 г.)

Завършил ВМГИ - София, специалност инженер хидрогеолог. Работи във "Водоканалгеопроект" ЕООД - Стара Загора, инженер хидрогеолог.
Наградата на НТС е присъдена за Хидрогеоложко проучване за водоснабдяване на гр.Стара Загора от терасата на р.Тунджа-район Зимница и група "Марица изток" от район Червенаково.

2010
инж. Андон Тодоров Тонев (р.1973 г.)

Завършил ВИАС - София, специалност строителен инженер "ВиК". Работи във "ВиК" ЕООД - Стара Загора, експерт международни програми и проекти.
Наградата на НТС е присъдена за "Воден инвестиционен проект - Стара Загора" - участие на фаза проектиране, тръжни процедури, инвеститорски контрол.

2011
инж. Христо Генов Христов (р.1948 г.)

Завършил ВМГИ - София, специалност инженерна геология и хидрогеология. Работи във "Водоканалгеопроект" ЕООД - Стара Загора, главен инженер.
Наградата на НТС е присъдена за Разработка на хидро-геоложки и инженерно-геоложки проекти за подобряване на транспортна схема и разкриване античното минало на гр.Стара Загора.

2012
инж. Соня Никифорова Велева (р.1957 г.)

  Завършил ВИАС - София, специалност ВиК - профил пречистване на води. Работи в"Аквапроект" ЕООД - управител.
Наградата на НТС е присъдена за Изработване на ВиК проекти: Реконструкция канализационни мрежи, нов дъждапреливник и отвеждащ колектор по ул."Августа Траяна"; Благоустрояване междублоковите прстранства в кв.Железник; Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури - с.Ягода.

2013
инж. Цветан Асенов Господинов (р.1952 г.)

  Завършил ВИАС - София, специалност инженерна геология и хидрогеология. Работи във "Водоканалгеопроект" ЕООД - Стара Загора, хидрогеолог.
Наградата на НТС е присъдена за Разработка на хидрогеоложки и инженерногеоложки проекти за реконструкция на канализационна мрежа и водоснабдяване междублоковите пространства в гр.Стара Загора. Инженерно геоложка проучване на канализационните колектори във връзка с "Водния цикъл" на гр.Стара Загора.

2014
инж. Жаклина Димова Смилянова (р.1967 г.)

Завършила ВИАС - София, специалност стоителен инженер. Работи във "ВиК" ЕООД - Стара Загора, ръководител отдел "Технически".
Наградата на НТС е присъдена за Изработване на ВиК проекти за обекти в гр.Стара Загора и региона: 1.Склад за търговия на едро, офис и уличен водопровод и канализация в кв.Голиш; 2.Външен водопровод и канализация за 41бр. имоти в землището на с.Малка Верея; 3.Уличен водопровод за водоснабдяване на 15бр. имоти в местност "Атюрен".

2015
инж. Татяна Васкова Манчева (р.1970 г.)

Завършила ВИАС - София, специалност стоителен инженер-ВиК. Работи във "ВИК" ЕООД - Стара Загора, ръководител отдел "Канализация".
Наградата на НТС е присъдена за Изработване на ВиК проекти за обекти в гр.Стара Загора и региона: Високо етажна жилищна сграда в кв."Железник" - водоснабдяване и отвеждане отпадъчните води; Улична канализация - кв."Железник"; Хотел-ресторант - с.Могилово. За повишаване напора на водата е предвидена хидрофорна система за омекотяването й. Предвидена е модулна пречиствателна станция за отпадъчните води..

2016
инж. Севдалина Иванова Драгова (р.1977 г.)

Завършила УАСГ - гр.София, специалност инженер-ВиК мрежи и съоръжения. Работи във "ВИК" ЕООД - Стара Загора, ръководител отдел "Водоснабдяване".
Наградата на НТС е присъдена за Изработване на ВиК проекти за обекти в гр.Стара Загора и региона: Реконструкция на етернитов водопровод от водоизточник "Долен Беш бунар" с тръби от ПЕВП-RC, по метода с прошерителна грава; Изграждане проучвателен сондаж с дълбочина 100м в зоната на кладенци "Горно Ботево" с цел проучване наличието на води със съдържанието на нитрати под допустимите стойности.

2017
инж. Денка Костадинова Христова (р.1946 г.)

Завършила УАСГ - гр.София, специалност инженер-проекттант ВиК. Работи във "Акваконсулт Д" ЕООД.
Наградата на НТС е присъдена за Изработване на ВиК проекти за обекти в гр.Стара Загора: Многофамилна жилищна сграда с ОСД, гаражи и допълнително застрояване; Винарска изба в землището на с. Ракитница; Специализирана болница за рехабилитация в с. Ягода.

2018
инж. Теньо Русев Шиков (р.1974 г.)

  Завършил УАСГ - гр.София, специалност магистър инженер ВиК. Работи във "ВИК" ЕООД - Стара Загора, специалист инженер ВиК.
Наградата на НТС е присъдена за Изработване на ВиК проекти, реконструкция на съществуващите зони на водопроводната мрежа в гр. Стара Загора и изграждане на нови: „Реконструкция на стоманен водопровод ф820мм между п.с. „Зимница“ и п.с. „Ягода“ ІІ; „Реконструкция на водопр. мрежа на кв.“Три чучура-север“; Допълнително водоснабдяване на с.Хрищени.

2019
инж. Василка Станева Динева (р.1943 г.)

  Завършила УАСГ - гр.София, специалност магистър инженер ВиК. Работила в ХЕИ - Стара Загора, началник отдел "Санитарно техническа експертиза".
Наградата на НТС е присъдена за Изработване на ВиК проекти за обекти в гр. Стара Загора и региона: 1.Външен водопровод и външна канализация за 19 имота в кадастр. Район 208, гр.Ст.Загора; 2.Офис сграда със шоурум и гараж в кв. Индустриален; 3.Цех за заготовки на скара, зеленчуци, сосове и майонеза; 4.Външен водопровод до нов гробище парк, землище с. Богомилово.

2020
инж. Тодор Костадинов Михайлов (р.1954 г.)

  Завършил ВИАС - гр.София, специалност магистър инженер по хидротехн. строителство. Работи в "Инж. Тодор Михайлов" ЕООД.
Наградата на НТС е присъдена за Изработване на ВиК проекти за обекти в гр. Стара Загора и региона: 1. Улична дъждовна канализация от стъклопластови тръби ф1000 по ул. „Витоша“; 2.Автоматизирана подземна поливна система на Зоопарк; 3. База за съхранение с линия за преработка на полимери, силозно стопанство и подземен резервоар, кв. Индустриален.

2021
инж. Кичка Иванова Ангелова (р.1949 г.)

  Завършила ВИАС - гр.София, специалност инженерна геология и хидрогеология. Работи в "Водоканалгеопроект" ЕООД - гр. Ст. Загора, инж. геолог и хидрогеолог.
Наградата на НТС е присъдена за Разработка на инженерно-геоложки проекти за строителни обекти: 1. База за съхранение с линия за преработка на полимери и силозно стопанство.; 2. Фабрика за печат, ламиниране и конфекциониране на гъвкави опаковки – кв.34; 3. Жилищна сграда с гаражи – кв.715.

2022
инж. Жаклина Димова Смилянова (р.1967 г.)

Завършила ВИАС - София, специалност стоителен инженер. Работи във "ВиК" ЕООД - Стара Загора, ръководител отдел "Технически".
Наградата на НТС е присъдена
за Разработка на ВиК-проекти: 1. Уличен водопровод за водоснабдяване в кв.14, с.Преславен; 2. Водоснабдяване на жилищна кооперация в кв.412а; 3. Логистичен център УПИ №1-341, землище Стара Загора.