ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
1998
Инж.Александър Любенов Палешутски (р.1943г.)
Инженер по механична технология на дървесината (ВЛТИ, 1968г.). Специализира автоматизация на производството и управлението. Работи в комбинат "Мебел" и "Средна гора" АД Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Управление и успешно преструктуриране на "Средна гора"АД. Осъществена е касова приватизация, чрез кредитиране и дялово участие на шведската фирма IKEA. Следват умело разпределение на оборотните средства, успешно решаване на трудностите при конкуренцията за изходни суровини и реализация на продукцията на международни пазари.


1999
Инж.Стефан Ботев Георгиев (р.1951г.)

Инженер по ВиК (ВИАС, 1978г.). Специализира стопански мениджмънт. Работи в "Химпроект" Варна, "Водоканалпроект" клон Стара Загора, "ВиК" ЕООД Стара Загора. Той е основател и председател на Съюза на работодателите по "ВиК" в страната, член е на Управителния съвет на Българската асоциация по канализация и пречистване на водите. Наградата на НТС е присъдена за Осигурен инвестиционен заем от Световната банка, предназначен за рационализиране на водоснабдителната система. Това е осъществено чрез представяне на серия проекти на строителни обекти с различна икономическа стойност. Използвани са върховите технологии в тази насока. Извършена е много организационна и публицистична дейност. За това на годишния конкурс за значими постижения извършеното е номинирано за "Събитие на годината".


2000
Д-р Йовчо Йорданов Йовов (р.1950год.)
Агроном по растителна защита (ВИСС Пловдив). Специализира растителна защита. Автор е на публикации в специализирани издания. Работи в с. Ракитница и РСРЗКА Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за разработката Ефикастност на някои синтетични пиретроиди и инхибитори на хитиновия синтез срещу ябълковия плодов червей. Санитарно-хигиенна оценка на продукцията. Внедряването на инсектициди с кратък карантинен срок подобрява екосредата в овощните градини и не води до замърсявания на продукцията. Изследването на нови образци от тези препарати продължава.


2001
Инж. Младен Иванов Тасков (р.1946г.)
Електроинженер - (ВМЕИ, София). Началник Електроразпределение-район Стара Загора. Наградата на НТС и присъдена за Управление на градски клон на Електроразпределение.


2002
Инж. Щерьо Атанасов Щерев (р.1947г.)
Инженер по открита разработка на полезни изкопаеми (ВМГИ, гр. София). Специализира управленско консултиране - енергиен сектор в УНСС, гр.София. Автор е на публикации в областта на въгледобива и енергетиката. Изпълнителен директор на Мини "Марица - изток" ЕАД, гр. Раднево. Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Концепция за инвестиране на Мини"Марица - изток" ЕАД, гр. Раднево.
2003
Ик.Николинка Димова Николова (р.1960г.)
Икономист, специалност "Икономика и организация на МТС"(УНСС,гр. София). Управител на ТБ"Булбанк"АД - клон Стара Загора.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Успешен мениджмънт на ТБ "Булбанк"АД - клон Стара Загора преди и след приватизация от стратегически инвеститор.

2004
Инж. Стефан Младенов Заманов (р.1954г.)
Инженер по ел.снабдяване и ел. обзавеждане на промишлени предприятия (ТУ- София, 1979г.). Притежава професионална диплома по мениджмънт на Open University - Великобритания. Работи в "Електроразпределение-Стара Загора" ЕАД.
Наградата на НТС е присъдена за: "Успешен мениджмънт и успешна приватизация на ЕРП-Стара Загора ЕАД"

2005
Инж. Атанас Андонов Димитров (р.1954г.)
Инженер по електроенергетика (ВМЕИ - Варна, 1980г.). Специализира "Организация и управление на бизнеса" в СА "Д.А.Ценов" гр. Свищов. От 2003г. изпълнителен дирктор на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД.
Наградата на НТС е присъдена за Рехабилитация на ТЕЦ "Марица изток 2" със сероочистващи инсталации.

2006
Проф. д-р Иван Костадинов Станков (р.1948г.)
Завършил Селскостопанска Академия, София. Декан в Тракийски университет Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Изграждане и развитие на Аграрния факултет на Тракийски университет, Стара Загора.

2007
инж. Георги Симов Георгиев (р.1945г.)

Завършил ВМЕИ - Москва, специалност "Автоматика на производството и разпределението на електроенергията". Работи в Електроснабдяване - Стара Загора, началник Електропреносен район.
Наградата на НТС е присъдена за Развитие на енергетиката в Старозагорски регион.

2008
Илиан Борисов Марков (р.1968г.)

Завършил СУ "Св.Климент Охридски", ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий", икономист-финанси. Работи в "Енемона" АД гр.Г ълъбово.
Наградата на НТС е присъдена за Развитие на клон Гълъбово на "Енемона" АД.

2009
Игнат Иванов Игнатов (р.1951г.)

Завършил ВИХВП - гр.Пловдив, специалност технология на ферментационните продукти. Работи в "Домейн Менада" ЕООД, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Развитие на лозарството и винарската индустрия в Старозагорско.

2010
инж. Ангел Енчев Ангелов (р.1944г.)

Завършил НУТО - гр.София, специалност висше военно строителство. Работи в "Стройинженеринг" ООД, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Изграждане на сероочистваща инсталация на V.ти и VІ-ти блок на ТЕЦ Марица Изток 2 и на транспортьор за извозване на пепелина в ТЕЦ 1 AES.

2011
инж. Александър Любенов Палешутски (р.1943г.)

Инженер по механична технология на дървесината (ВЛТИ, 1968г.). Специализира автоматизация на производството и управлението. Работи в "Средна гора" АД Стара Загора.
Наградата на НТС за Изключителен принос в индустриалния мениджмънт е присъдена за:
-нови производства и технологии
-инвестиционна политика
-икономически растеж
-нови работни места
-социална политика.


2012
инж. Пеньо Жеков Пенев (р.1949г.)

Завършил ТУ - София, специалност топлоенергетика. Работи в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, директор на дирекция "Ремонти".
Наградата на НТС е присъдена за Принос в развитието на
"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД; Принос в учредяването и развитието на Клуб на мениджъра.


2013
инж. Валентин Живков Панчев (р.1956г.)

Завършил ВИИ "Карл Маркс"- София, специалност икономика и управление. Работи в "Литера принт" АД.
Наградата на НТС е присъдена за Търговски и технологичен принос в печатарската индустрия
.


2014
инж. Живко Русев Желев (р.1974г.)

Завършил ТУ - Варна, специалност ел.машини и апарати. Работи в "Рудин" ООД.
Наградата на НТС е присъдена за Производствен и търговски принос.


2015
инж. Александър Любенов Палешутски (р.1943г.)

Инженер по механична технология на дървесината (ВЛТИ, 1968г.). Специализира автоматизация на производството и управлението. Работи в "Средна гора" АД Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Производствен и търговски принос.


2016
инж. Нина Дончева Патронска (р.1960г.)

Завършила УНСС - гр.София, специалност външноикономически дейности. Работи в "Булгариана" ЕООД, представител за България и Европа.
Наградата на НТС е присъдена за Търговски принос за износ на регионални вина за Русия и САЩ.


2017
Илиан Борисов Марков (р.1968г.)

Завършил СУ "Св.Климент Охридски", ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий", икономист-финанси. Работи в "Техноинженеринг" ЕООД.
Наградата на НТС е присъдена за Развитие на фирма "Техноинженеринг" ЕООД - гр.Стара Загора.


2018
Ик.Николинка Димова Николова (р.1960г.)

Завършила УНСС - гр. София, специалност "Икономика и организация на МТС". Работи в УниКредит Булбанк АД - гр.Стара Загора, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Принос в индустриалното кредитиране.


2019
инж. Георги Петров Георгиев (р.1962г.)

Завършил МГУ - гр. София, специалност "Открит добив на полезни изкопаеми". Работи в ТЕЦ “Марица изток 2“ ЕАД, зам. изпълнителен директор.
Наградата на НТС е присъдена за Организация и управление на въглеподаването в ТЕЦ “Марица изток 2“ ЕАД.


2020
инж.Кирил Динев Михайлов (р.1961г.)

 

Завършил ВИНС - гр. Варна, специалност икономика - търговия. Работи в “Железник-М“ ЕООД, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Търговски принос в Старозагорски регион.


2021
инж. Нина Дончева Патронска (р.1960г.)

Завършила УНСС - гр.София, специалност външноикономически дейности. Работи в "Булгариана" ЕООД, представител за България и Европа.
Наградата на НТС е присъдена за Търговски принос и популяризиране на български вина в страната и чужбина.


2022
инж. Живко Русев Желев (р.1974г.)

Завършил ТУ - Варна, специалност ел.машини и апарати. Работи в "Рудин" ООД.
Наградата на НТС е присъдена за Изграждане на инфраструктурни обекти с национално значение.