ЛЕСОВЪДСТВО
1996
Инж.Петър Иванов Заяков (р.1960г.)
Инженер по горско стопанство (ВЛТИ, 1985г.). Работи в "Горско стопанство" Стара Загора и РУГ Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на вегетативна семепроизводителна градина от 24 клона бяла акация в район Ветрен. В резултат от това е увеличена производителността и гарантирано събиране на елитни семена за производство на фиданки в региона. Извършват се фенологични наблюдения на развитие на отделните сортове.1997
Инж.Николай Иванов Иванов (р.1958г.)

Инженер по горско стопанство (ВЛТИ, 1984г.). Работи в "Държавно лесничейство" Гурково и "Горско стопанство" Гурково.
Наградата на НТС е присъдена за Есенно и пролетно залесяване чрез сеене на жълъд от местни дъбове под склона на насажденията и на открити площи. Установено е намаляване на разходите за възобновяване на дъбовите гори.


1998
Инж.Илко Димитров Димитров (р.1959г.)
Инженер по горско стопанство (ВЛТИ, 1984г.). Работи в "Горско стопанство" Чирпан.
Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на нов препарат (Димилин) за авиообработка срещу гъботворка. По този начин са спасени от обезлистяване дъбовите гори и боровите насаждения в регион Чирпан. Постигнати са екологичен и икономически ефект.1999
Инж.Ярослав Александров Ярославов (р.1953г.)
Инженер по горско стопанство (ВЛТИ, 1979г.). Работи в "Държавно лесничейство" Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Експериментиране и внедряване на препарата "Агрикол", за предпазване от подсушаване кореновата система на фиданки от атласки кедър. Продължителното засушаване в района прави разработката особено актуална. Ценното в нея е приложимостта и за други видове фиданки.


2000
Д-р инж.Радка Димитрова Лазарова (р.1945г.)
Инженер по горско стопанство (ВЛТИ, 1969г.). Специализира залесяване и борба с ерозията. Работи в ГСК и РУГ Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за разработката Създаване на семепроизводствени градини от сребролистна липа в разсадник "Зора". Ефектът от това е многостранен. Събират се селекционирани семена за залесяване, проследява се развитието и производителността на отделните сортове сребролистна липа, съхранява се еко и биотиповото разнообразие в района на Старозагорски минерални бани.


2001
Инж. Марио Симеонов Войчев (р. 1954 р.)
Инженер по горско стопанство (ВЛТИ, София). Наградата на НТС е присъдена за Личен и продесионален принос за утвурждаване на режима на стопанисване и възобновяване на възстановените по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГС горски имоти: условията; реда; процедурата и съпровождащите я документи за разрешаване и осъществяване на ползване и последващото използване на тези имоти.


2002
Инж. Диньо Георгиев Георгиев (р.1954 г.)
Инженер по горско стопанство (ВЛТИ, София). Управител на СД "Интодукция - Горгиев и Сие", гр.Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Откриване на неизвестни популации от хибриди на зимен дъб в района на Източните Родопи.


2003
Инж. Стоян Господинов Димитров (р.1949г.)
Инженер по горско стопанство (ВЛТИ, София). Директор на Държавно лесничейство гр.Стара Загора. През последните години работи активно за възстановяване на опожарените гори и за разширяване и обогатяване на семепроизводствената база в Старозагорски регион. Наградата на НТС е присъдена за Семепроизводствена градина от сребрист смърч.


2004
Инж. Нина Христова Колевичина (р.1949г.)
Инженер по горско стопанство (ВЛТИ, София). Работи в РУГ - гр.Стара Загора като експерт. Наградата на НТС е присъдена за Авиоборба със система за ултрамалообемно пръскане срещу нападение от борова процесионка.


2005
Инж. Севдалина Койчева Иванова (р.1957г.)

Инженер по горско стопанство (ЛТИ, 1982г.). Работи в Регионално управление по горите - Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за: "Внедряване на извеждането на отгледни сечи при оптимална кръгова площ на насаждането в Старозагорска област"


2006
Инж. Александър Иванов Иванов (р.1957г.)

Инженер по горско стопанство (ВЛТИ). Директор в "Държавно лесничейство" гр.Мъглиж.
Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на автоматизирана поливна система за дребно капково пръскане в дорски разсадник "Ветрен".

2007
Инж. Марьо Велев Марков (р.1951г.)


Завършил ВЛУ - София, специалност инженер по горско стопанство. Работи в РУГ - гр.Стара Загора, експерт.
Наградата на НТС е присъдена за Документация за ускорено усвояване на дървесината в опожарените насаждения.

2008
Инж. Иван Стоянов Дончев (р.1962г.)


Завършил ВЛТИ - София, специалност инженер по горско стопанство. Работи в ДГС - гр.Гурково, зам. директор.
Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на електронни превозни билети в ДГС - гр.Гурково.

2009
Инж. Андон Желязков Кондузов (р.1978г.)


Завършил ЛТУ - София, специалност инженер по горско стопанство. Работи в РДГ - гр.Стара Загора, инженер лесовъд по горско стопанство.
Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на система на противодействие н атранспорт на незаконно придобита дървесина.

2010
Инж. Трифон Йовчев Бонев (р.1960г.)


Завършил ЛТУ - София, специалност инженер по горско стопанство. Работи в РДГ - гр.Стара Загора, главен експерт.
Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на метод за залесяване с контейнерни фиданки от атласки кедър.

2011
Инж. Кристиян Стоянов Колев (р.1975г.)


Завършил ЛТУ - София, специалност инженер по горско стопанство. Работи в РДГ - гр.Стара Загора, главен експерт.
Наградата на НТС е присъдена за Концесиониране на стопанисването и ползването на дивеча в Старозагорска област - предложения за обособяване на дивечовъдни участъци по чл.10 от ЗПОД.

2012
Инж. Райна Ерменова Стефанова (р.1953г.)


Завършила ВЛТИ - София, специалност магистър горско стопанство. Работи в ТП ДГС - гр.Стара Загора, лесничей.
Наградата на НТС е присъдена за Оптимизиране системата за електронно отчитане на транспортираната дървесина.

2013
Инж. Сийка Боянова Петкова (р.1954г.)


Завършила ВЛТИ - София, специалност магистър горско стопанство. Работи в ТП ДГС - гр.Стара Загора, лесничей.
Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на система за организация и отчетност на ловно стопанската дейност с цел запазване и подобряване на дивечовите запаси и ловната култура н атериторията на горското стопанство.

2014
Инж. Диана Марчева Йорданова (р.1979г.)


Завършила ВЛТИ - София, специалност магистър инженер горско стопанство. Работи в РДГ - гр.Стара Загора, главен експерт.
Наградата на НТС е присъдена за Изготвен регистър, въведен в практиката за недържавните гори в обл.Стара загора за ефективен контрол при стопанисване и провежданите в тях мероприятия - изготвени програми, нормативни документи за проведените в тях сечи, местонахождение на имота по ЛУП.

2015
Инж. Петко Манчев Игнатов (р.1976г.)


Завършил ЛТУ - София, специалност магистър инженер горско стопанство. Работи в ТП "ДГС Чирпан", зам. директор.
Наградата на НТС е присъдена за Изготвяне на проекти и реализация на европейски програми: ПРСР и СЕПП.

2016
Инж. Димо Иванов Станков (р.1954г.)


Завършил ЛТУ - София, специалност механизация на горско стопанство. Работи в ТП "ДГС Гурково", лесничей по ловно-стопанска дейност.
Наградата на НТС е присъдена за Производствен принос в ловно стопанската дейност на ТП ДГС - гр.Гурково. Постигнати много добри резултати при планирането на ловно стопанските мероприятия, контрол по тяхното изпълнение и ползването на дивечовите запаси. Постигнато устойчиво развитие и възпроизводство но дивеча с цел получаване на висококачествени трофеи.

2017
Инж. Станислав Ганчев Вътев (р.1959г.)


Завършил ЛТУ - София, специалност магистър горско стопанство. Работи в РДГ гр.Стара Загора, директор Дирекция "Горско стопанство".
Наградата на НТС е присъдена за Личен принос в изработване на програмата "FOR OUR FUTURE" за Старозагорски регион - "Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън "Натура 2000".

2018
Инж. Йорданка Маринова Стоилова (р.1986г.)


Завършила ЛТУ - София, специалност магистър горско стопанство. Работи в РДГ - гр.Стара Загора, главен експерт.
Наградата на НТС е присъдена за Творческо прилагане на новата наредба за инвентаризация на горски територии. Личен творчески принос за осъществен контрол при теренната работа за планирани дейности в горите и изготвяне на горскостопански карти.

2019
Инж. Калин Руменов Николов (р.1988г.)


Завършил ЛТУ - София, специалност магистър горско стопанство. Работи в ТП "ДГС Гурково", зам. директор.
Наградата на НТС е присъдена за Ускорено усвояване на дървесината и ограничаване на повреди от абиотични фактори в иглолистните гори в ДГС Гурково. Използване на естествения потенциал на месторастенията за възобновяване с минимални разходи след ускорено усвояване на дървесината.

2020
Инж. Евгени Кръстев Кръстев (р.1955г.)


Завършва ЛТУ - гр. София, специалност механизация на горското стопанство. Работи в ТП "ДГС - Чирпан", лесничей.
Наградата на НТС е присъдена за Творчески принос при проектиране и направа на временни горски пътища, с които се подобрява достъпа за сеч и извозване на дървесината.

2021
Инж. Радомир Георгиев Чакъров (р.1956г.)


Завършва ЛТУ - гр. София, специалност магистър горско стопанство. Работи в ТП "ДГС - Мъглиж", зам.-директор.
Наградата на НТС е присъдена за Личен принос в устойчиво управление на горите в ДГС Мъглиж. Внедряване на правни, управленски и технически нововъведения в стопанството.

2022
Инж. Мирена Ванева Татарджийска (р.1980г.)


Завършва ЛТУ - гр. София, специалност магистър "Стопанисване на горите". Работи в ТП "ДГС - Казанлък", директор.
Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на ХАРВЕСТЪР – високоефективна техника и технология за механизиран добив на дървесина за бързо усвояване на опожарената дървесина и при извършване на главни и отгледни сечи.