МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ
1996
Инж.Велизар Динев Вълчев (р.1941г.)
  Инженер по електрообзавеждане и автоматизация на промишлени предприятия (ВМЕИ София, 1968г.). Работи в Мини "Марица-изток" АД. Наградата на НТС е присъдена за изключителен принос при Внедряване на разкривно насипищен комплекс ГТЛ2250 с насипообразувател 12500.


1997
Д-р инж.Атанас Стефанов Митев (р.1945г.)
  Инженер по геология и хидрогеология (ВМГУ София, 1972г.). Автор е на публикации в специализирани издания. Работи в мини "Марица- изток" АД и рудник "Трояново Север" Наградата на НТС е присъдена за Подобряване технико-икономическите показатели на рудник "Трояново Север".


1998
Инж.Гочо Михалев Гочев
  Инженер по технология на минното производство (ВМГУ, 1980г.). Работи в рудник "Трояново 3". Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на система за контрол и управление количествата и качествата на въглищата подавани на ТЕЦ. Системата гарантира стабилни производствени резултати.


1999
Инж.Обрейко Спасов Ташев (р.1939г.)
Инженер по минна електромеханика във (ВМГУ, 1965г.). Работи в мини "Марица-изток" АД. Наградата на НТС е присъдена за приноса му по Въвеждане на ново технологично оборудване в мини "Марица-изток".


2000
Инж.Петко Колев Петков (р.1955г.)
Инженер по технология на минното производство. Специализира руднична вентилация. Работи в "Марбас" Димитровград и мини "Марица- изток" АД. Наградата на НТС е присъдена за Подобряване технико-икономическите показания на мини Марица-изток. Потвърждение за това са отличните финансови резултати на мини "Марица-изток" АД за 2000 година.


2001
Инж. Йордан Димитров Гидиков (р.1945г.)
  Работи в "Ремотекс" ЕАД - гр.Раднево като Ръководител направление. Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Изключителен принос в обособяването на "Ремотекс" ЕАД - гр.Раднево като самостоятелно предприятие в Мини "Марица изток" ЕАД .


2002
Инж. Георги Петров Георгиев (р.1960 г.)
Наградата на НТС - Стара загора е присъдена за Ръководство по създаване на организация и изпълнение на реконструкцията на минните съоръжения в района на целика между рудниците "Трояново 1" и "Трояново север". Реконструкцията и извършена с цел изземване на въглищата в района на целиката.2003
Д-р инж. Кубрат Василев Найденов (р.1944г.)

Инженер по технология на минното производство (ВМГИ, София). Старши научен сътрудник II степен. Управител на Предприятие "Инвестиционна дейност", "Мини Марица-изток" ЕАД. Професионални интереси: инвестиране, проектиране, строителство и развитие на открити рудници. Наградата на НТС е присъдена за Разработка и управление на инвестиционна програма на "Мини Марица-изток" ЕАД, гр.Раднево.


2004
инж. Димо Иванов Киров (р.1928г.)
Инженер по минна електромеханика (ВМГУ, София). Ръководител на еднолична фирма за проектиране и ремонт на минни машини и съоръжения. Активен рационализатор и изобретател. Наградата на НТС е присъдена за кола гъсенична за транспортиране на гумено-лентово платно със стоманен корд с ширина 2250 мм. и за съоръжение за пренасяне на задвижващи станции на ГЛТ 2250.


2005
Инж. Димитър Колев Чолаков (р.1955г.)
Инженер по технология на мащиностроенето (ТУ-Габрово, 1991г.). Работи в рудник "Трояново-3".
Наградата на НТС е присъдена за Дробилна инсталация за лигнитни въглища с едрина на късовете до 150 мм.


2006
Инж. Тенчо Стефанов Кайряков
Работи в РПК "Мини Марица-изток" ЕАД гр. Раднево.
Наградата на НТС е присъдена за Създаване добра организация по изместване на ГТЛ 2250 в Обединено северно насипищи "Гледачево" и предсрочно пускане в експлоатация.

2007
Инж. Слави Алексиев Славов
(р.1951г.)

  Завършил ВМГИ - София, 1974г. Работи в "Мини Марица изток" ЕАД гр. Раднево, началник на отдел в промишлеността "Маркшайдерски".
Наградата на НТС е присъдена за Схема за изземване на въглищния целик в "Мини Марица изток" ЕАД.

2008
Инж. Делчо Маринов Баликов
(р.1955г.)

  Завършил специалност минна електромеханика. Работи в Рудник "Трояново 3", управител.
Наградата на НТС е присъдена за Преустройство на РТНК 5 в Рудник "Трояново 3".

2009
Инж. Жеко Тенев Дончев
(р.1954г.)

Завършил ВМГИ - София, инженер. Работи в Рудник "Трояново север", мърчандайзер - геодезия.
Наградата на НТС е присъдена за Производствен принос за 2009г. в Рудник "Трояново север".

2010
Инж. Тодор Николов Похлупков
(р.1962г.)

Завършил МГУ - София, специалност разработка на полезни изкопаеми. Работи в Рудник "Трояново 3", директор направление ПТВ.
Наградата на НТС е присъдена за Разработване и реализиране на нова транспортна схема в участък "Добив" в Рудник "Трояново 3".

2011
Инж. Петьо Дичев Петков
(р.1961г.)

Завършил ВМГУ - София, специалност открита разработка на полезни изкопаеми. Работи в Рудник "Трояново 1", инженер по производствената част.
Наградата на НТС е присъдена за Технологични решения за добива на въглища от зоната с високо задигнат въглищен пласт.

2012
Инж. Милен Пенчев Манов
(р.1964г.)

Завършил ВМГУ - София, специалност разработка на полезни изкопаеми. Работи в Рудник "Трояново 1", ръководител направление в промишлеността.
Наградата на НТС е присъдена за Проектиране, изграждане и въвеждане на нов разкривно-нисипещен транспортен комплекс в Рудник "Трояново 1" .

2013
Инж. Стамен Иванов Ведричков
(р.1965г.)

Завършил ВМГУ "Св.Иван Рилски" - София, специалност технология на минното производство. Работи в "Мини Марица изток" ЕАД, директор на ПТВ.
Наградата на НТС е присъдена за Преустройство и изместване на претоварно съоръжение Bs 2000 №205 и Автоматизирана пробовземаща система. Оптимизиране работата по добив на въглища на р-к "Трояново 1" в зоната на границата с р-к "Трояново 3" в зависимост от потребностите на консуматорите.

2014
Инж. Ганка Динева Дойчинова
(р.1963г.)

Завършила ВМГУ "Св.Иван Рилски" - София, специалност геология и маркшайдерство. Работи в "Мини Марица изток" ЕАД - рудник "Трояново 1", ръководител Отдел Маркшайдерски.
Наградата на НТС е присъдена за Разработка на проект за преустройство на участък "Добив" в рудник "Трояново 1" в направление ТЕЦ "Марица изток 2".

2015
Инж. Руско Илиев Русев
(р.1963г.)

Завършил специалност електроенергетика и електрообзавеждане. Работи в "Мини Марица-изток" ЕАД - рудник "Трояново -север", ръководител Отдел ЕС и ЕО.
Наградата на НТС е присъдена за Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление в участък "Добив" в рудник "Трояново 1".

2016
Инж. Никола Георгиев Николов
(р.1976г.)

Завършил ТУ - гр. София, специалност електроника иавтоматика. Работи в Рудник "Трояново-1", директор технически въпроси.
Наградата на НТС е присъдена за Изграждане на претоварно съоръжение за прехвърляне на въглищния поток от Рудник "Трояново-3" към Рудник "Трояново-1" .

2017
Инж. Георги Петков Кисьов
(р.1960г.)

  Завършил МГУ - гр. София, специалност ПГС , разработка на полезни изкопаеми. Работи в Рудник "Трояново-1", директор производствени въпроси.
Наградата на НТС е присъдена за Нови технологични решения за добива на въглища от зоната с високо задигнат въглищен пласт - ІІ етап.

2018
Инж. Павел Георгиев Карачолов
(р.1956г.)

Завършил МГУ - гр. София, специалност хидрогеология и инженерна геология. Работи в "Мини Марица-изток" ЕАД, ръководител Отдел "Геоложки".
Наградата на НТС е присъдена за Въвеждане на автоматизирана пробовземаща система за опробване на въглища в рудниците на "Мини Марица-изток" ЕАД съгласно стандарт БДС ISO 13909-2.

2019
Инж. Андон Петров Андонов
(р.1954г.)

Завършил ВМЕИ - гр. Варна, специалност електроенергетика. Работи в "Мини Марица-изток" ЕАД, изпълнителен директор.
Наградата на НТС е присъдена за Принос в развитието на „Мини Марица-изток“ ЕАД: Работа, изцяло насочена към съществуването и развитието на „Мини Марица-изток“ ЕАД, в защита на българската енергетика и въгледобив като ключов отрасъл за националната икономика и сигурност.

2020
Инж. Ясен Иванов Чаушев
(р.1968г.)

Завършил ВМЕИ - гр. Варна, специалност електроенергетика. Работи в "Мини Марица-изток" ЕАД, директор ПТВ.
Наградата на НТС е присъдена за Оптимизиране дължините на гумено-лентови транспортьори (ГЛТ) в рудниците за извоз на откривка. Преминаване на As5000 за работа от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“ във вътрешно насипище на рудник „Трояново-север“ чрез построяване на ново място на два магистрални ГЛТ и два насипищни ГЛТ с обща дължина 5500 метра.

2021
Инж. Димитър Христов Баев
(р.1963г.)

  Завършил ТУ - гр. София, специалност "Технология на металостроенето и металорежещи машини". Работи в Рудник "Трояново - 1" ЕАД, ръководител отдел "Механооборудване".
Наградата на НТС е присъдена за Разработка и изпълнение на техническо решение на съоръжение за претоварване на въглища. Усвояване на залежите от багер SRS 2000 №142 при работа на втори откривен хоризонт, по ГЛТ 1223 с наличие на високо издигнати въглища над скално издигане с общо количество 92000т.