ЗЕМЕДЕЛИЕ
1996
Агр. Златка Невенкова Атанасова (р.1950г.)
Агроном полевъдство (ВИСС Пловдив, 1975г.). Специализира агрохимия и торене. Работи в АПК с. Опан, ПАО и Районна станция по растителна защита, карантина и агрохимия Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за разработката Повишаване ефективността на растителната защита при опазване на земеделските култури от болест, неприятели и плевели.


1997
Ст.н.с. д-р Христо Иванов Съркмаджиев (р.1936г.)

Зооинженер (ВССИ София,1962г.). Специализира селекционни програми в говедовъдството в Германия. Има над 96 публикации в специализирани издания. Работи в НИИГО Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за разработване на Методи за оценка на развъдната дейност на говедата. Системата е разработена като инструктаж и е внедрена в цялата страна.1998
Агр. Михаил Николов Станчев (р.1962г.)

Агроном по растителна защита (ВИСС Пловдив). Специализира растителна защита. Автор е на публикации в специализирани издания. Работи в с. Ракитница и РСРЗКА Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за разработката Ефикастност на някои синтетични пиретроиди и инхибитори на хитиновия синтез срещу ябълковия плодов червей. Санитарно-хигиенна оценка на продукцията. Внедряването на инсектициди с кратък карантинен срок подобрява екосредата в овощните градини и не води до замърсявания на продукцията. Изследването на нови образци от тези препарати продължава.


1999
Доц. д-р Йордан Николов Георгиев (р.1951г.)
Ветеринарен лекар (ВВМИ София). Доцент е в Тракийски университет. Автор е на публикации, учебници, ръководства и монографии. Наградата на НТС е присъдена за разработката Установяване хроничното въздействие на тежки метали и пестициди и прогноза за изход от внезапни остри въздействия (стрес) в клиничната ветеринарна медицина. Бързата и точна диагноза на отравянията води до рязко снижаване на смъртността.


2000
Агр. Мими Митева Лозева
Агроном по растителна защита (ВИСС Пловдив). Работи в с. Пъстрен и в РСРЗКА Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на нови продукти в областта на растителната защита - гаранция за ограничаване заплевяването при земеделски култури. Това са най-новите съвременни тенденции за растително-защитни продукти от болести и плевели.


2001
Д-р Нели Димова Чемширова (р.1963 г.)
Зооинженер (МБА, гр.Москва). Научен сътрудник II степен. Работи като научен сътрудник ж НИИГО - гр.Стара загора. Наградата на НТС е присъдена за Творчески и научни разработки " Използване на биохимични маркери в селекцията на крави".


2002
Агр. Иван Николов Чавдаров (р.1950)
Агроном - растителна защита (ВСИ, гр.Пловдив). Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на препарати за растителна защита при селскостопански продукти.
2003
Ст.н.с. IIст. д-р Йовка Славова Фенерова (р.1954г.)
Зооинженер (ВИЗВМ, Стара Загора). Старши научен сътрудник II степен в Земеделски институт Стара Загора. Работи в областта на генетиката и селекцията на породи говеда за мляко. Резултатите от научно-изслевдователската дейност е отразена в 32 научни труда. Наградата на НТС е присъдена за Изследване на генетични и негенетични фактори, вличещи на млечната продуктивност при крави.
2004
Агр. Боряна Пенчева Димитрова (1949г.)
Агроном - полевъдство (ВСИ, Пловдив). Работи в системата на РСРЗ, гр.Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Научно-приложна разработка "Интегриране на растителнозащитни системи при пшеницата в Старозагорски регион".


2005
зоониж. Пенка Иванова Гайдарова (р.1951г.)
Зооинженер (ВИЗВМ-Стара Загора). Работи в Регионалната дирекция по селекция и репродукция в животновъдството гр. Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Селекция и репродукция в говедовъдството за Старозагорски регион


2006
агр. Васил Ангелов Жуков (р.1949г.)
  Завършил ВСИ - Пловдив, специалност растителна защита.Директор на РСРЗ Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Изпитване на нова генерация препарати и внедряване на нови методики за растителна защита, съгласно изискванията на ЕС.

2007
ст.н.с.д-р Мария Кръстева Джорбинева (р.1945г.)

Завършила ВССИ - София, специалност зоотехника. Работи в НИИГО - Стара Загора, научен сътрудник.
Наградата на НТС е присъдена за Създаване на синтетична популация овце "Българска млечна".

2008
ст.ас. Митко Георгиев Георгиев (р.1974г.)

Завършил ВСИ - Пловдив, специалност агроном-растителна защита. Работи в ТрУ - гр.Стара Загора, ст. асистент.
Наградата на НТС е присъдена за Проучване плевелните асоциации в посевите от селскостопански култури в Старозагорски регион.

2009
Милена Стефанова Георгиева (р.1974г.)

Завършила ВСИ - Пловдив, специалност агроном-растителна защита. Работи в ЕТ "ММ Агро - М. Георгиева", агроном-растителна защита.
Наградата на НТС е присъдена за Агрохимическа консуллтационна дейност.

2010
Иван Стоилов Митров (р.1962г.)

Завършил Аграрен институт - Пловдив, специалност агроном-растителна защита. Работи в "Сиби - М", управител, агроном-растителна защита.
Наградата на НТС е присъдена за Принос в приложението на препаратите в Старозагорския регион и страната.

2011
гл.ас.д-р Антония Колева Стоянова (р.1964г.)

Завършила Аграрен университет - Пловдив, специалност агроном. Работи в Земеделски институт - Стара Загора, главен асистент доктор.
Наградата на НТС е присъдена за Разработване и внедряване на технологии за отглеждане на земеделски култури при воден дефицит.

2012
ас. Георги Иванов Калайджиев (р.1985г.)

Завършил Аграрен университет - Пловдив, специалност зооинженер. Работи в Земеделски институт - Стара Загора, асистент.
Наградата на НТС е присъдена за Проучване на генетичната и средова вариабилност на коакулационната способност на млякото при различни породи овце.

2013
доц.д-р Милена Миткова Михайлова (р.1964г.)

Завършила Тракийски университет - Стара Загора, специалност зооинженер. Работи в Земеделски институт - Стара Загора, доцент доктор.
Наградата на НТС е присъдена за Разработване на бърз и лесен метод за оценка на протеиновото хранене при крави и овце. Методът помага за наблюдение отделянето на азотни емисии в околната среда.

2014
гл.ас.д-р Румен Василев Базитов (р.1978г.)

Завършил Аграрен университет - Пловдив, специалност агроном. Работи в Земеделски институт - Стара Загора, главен асистент доктор.
Наградата на НТС е присъдена за Изследвания на поливния режим при царевица за силаж като основна култура при гравитачно напояване, отглеждана върху ливадно канелена почва.

2015
ас. Васил Стоянов Василев (р.1978г.)

Завършил ПУ - Пловдив, специалност екология и ОПС. Работи в Земеделски институт - Стара Загора, асистент.
Наградата на НТС е присъдена за Изследвания за установяване ефекта от прилагане на бактериално-ензимен биостимулатор върху основните характеристики на торовата постеля при млечни крави, кокошки-носачки и пуйки.

2016
д-р Пенка Иванова Пеева (р.1979г.)

Завършила Аграрен университет - гр.Пловдив, специалност агроном по растителна защита, доктор. Работи в Тракийски университет, Аграрен факултет, катедра Растениевъдство - гр.Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Проучване влиянието на климатичните фактори, района на отглеждане и сортовата принадлежност върху съдържанието на ресвератрол /естествен антиоксидант, който се съдържа в люспите на гроздето/ в грозде и вино.

2017
ас. Недка Димова Димова

Завършила Тракийски университет - гр.Стара Загора, специалност зооинженер, магистър- аквакултури, асистент. Работи в Земеделски институт - гр.Стара Загора, асистент.
Наградата на НТС е присъдена за Възможности за подобряване продуктивността на овце от различни продуктивни направления.

2018
ас. Роксана Иванова Минева
(р.1987г.)
Завършила Аграрен университет - гр.Пловдив, специалност магистър - растителна защита, асистент. Работи в Институт по розата и етерично-маслените култури - гр.Казанлък, младши експерт РЗ.
Наградата на НТС е присъдена за Проучване върху видов състав и динамика на популационната плътност на неприятели в лавандулови насаждения за района на гр. Казанлък.

2019
агр. Васил Марчев Денчев
(р.1976г.)
  Завършил Тракийски университет - гр.Стара Загора, специалност магистър - биологично земеделие. Работи в ЗПК "Единство" - с. Сърнево, главен агроном.
Наградата на НТС е присъдена за Внедряване нови интродуцирани сортове обикновена пшеница в производството и иновации в технологията на отглеждане на тази култура.

2020
агр. Ришард Яцек Кожируг
(р.1960 г.)
  Завършил Тракийски университет - гр.Стара Загора, специалност агроном - полевъдство. Работи във "Венат" ЕООД, агроном.
Наградата на НТС е присъдена за Усъвършенстване технологията за отглеждане на рапица. Предварително азотно торене на площите с цел разлагане на растителните остатъци от предшественика и допълнителни подхранвания след сеитбата на културата.

2021
агр. Людмил Константинов Котовски (р.1993г.)

  Завършил ВСИ - гр. Пловдив, специалност полевъдство. Работи в ЕТ "Радомир - ПТ" - с. Боздуганово, агроном.
Наградата на НТС е присъдена за Внедряване на нови формулации фунгициди за вегетационна борба с болестите при зимни житни култури.

2022
ас. Иван Христов Славов (р.1987г.)

  Завършил ТрУ - гр.Стара Загора, специалност зооинженер. Работи в Земеделски инситут - Стара Загора, асистент.
Наградата на НТС е присъдена за Влияние на пробиотични вещества върху качествени и количествени показатели на млякото и месото от овце.