История на БИАД - НТС - Стара Загора

1922-1949 БИАД
1949-1991 НТС
1992 НТС - Ст.Загора

На 26 март 1885 г. в Русе е основано първото техническо дружество в България с участието на инж. Константин Божков от Стара Загора.
Според устава целта на дружеството е да съдейства за развитието на техниката и техническия поминък в България.

За да се постигне тази цел е нужно:
-да се популяризират техническите знания чрез четения, съвещания и публични беседи,
-да се оказва помощ за развитието на техническото образование,
-да се уреждат изложби на местни и чуждестранни стоки и да се провеждат технологични изследвания върху тях,
-да се отправи молба към правителството, което да съдейства за развитието на родната промишленост и техниката и да се популяризират бъгарските произведения,
-да се създаде техническа библиотека, химическа лаборатория и технически музей.

През 1893 г. в София 35 инженери и архитекти създават Българско инженерно-архитектно дружество (БИАД).
През месец
февруари 1922 година е учреден Старозагорски клон на БИАД.

Председател е инж.Борис Високов, индивидуален член на БИАД от 1907г.инж.Борис Високов

На 27 март 1949 г. в София е учреден национален Научно-технически съюз с участие на делегати от Стара Загора.
На 15 март 1953 г. е създаден регионален клон - Окръжен съвет на НТС Стара Загора.
През 1974 г. е открит Дома на техниката в Стара Загора.
На 10 април 1992 г. е проведена учредителна Конференция на
НТС - Стара Загора. Избран е Управителен съвет от 16 души с Председател доц.д-р Владимир Заманов. Създадена е юридически самостоятелна организация, член на Федерацията на научно-техническите съюзи.
Възстановена е структурата на организацията на професионален принцип. Новата структура включва съюзите: Инженери по автоматика, информатика и електроника; Архитекти; Машинни инженери; Електроинженери; Строителни инженери; Водно дело; Геодезисти и земеустроители; Минно дело и геология; Икономисти; Химици; Селскостопански специалисти (агрономи, зооинженери, ветеринарни лекари); Лесовъди и Лесотехника. Създадени са
Фонд "Социален и награди" за стимулиране и подпомагане на индивидуалните членове и Фонд "Образование и наука", който насочва учащи се и млади специалисти към висока професионална подготовка в областта на техниката, икономиката и селското стопанство.
В периода
1992-1994 г. НТС-Стара Загора участва активно в разработване на проектза Старозагорски университет, който е разкрит през лятото на 1995 г. като Тракийски университет - Стара Загора.
През 1995 г. е учреден Почетен знак на НТС - Стара Загора, който се присъжда за значими постижения в науката и техниката и дългогодишна активна съюзна дейност.
От 1996 г. се връчват Годишни награди на НТС - Стара Загора за принос по специалности на инженери, архитекти,икономисти и селскостопански специалисти.
По случай своята 75-годишнина НТС - Стара Загора е награден с юбилейния знак на ФНТС "Инж.Симеон Ванков" (1997г.). г.
В периода 1995-1997 г. в Дома на техниката се събира Старозагорски клуб на интелектуалци и депутати (СКИД) със съпредседатели проф. М. Гогошев (СУБ) и доц. В. Заманов (НТС -Стара Загора). Разработен, обсъден и приет е Проект за териториално-административно развитие на регион Стара Загора, основа на обособяването на Старозагорска област.
През
1997 г. се създаде "Клуб на мениджъра" на НТС - дискусионен клуб за икономиката на Стара Загора и региона.
На 28.05.2001г. е проведена
IV Конференция на НТС, на която е актуализиран Устава на сдружението в сътветствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Приети са насоки за развитието на НТС като съсловна организация на инженери, икономисти, архитекти и селскостопански специалисти.
През 2002 г. се отбелязаха 80 г. на БИАД - НТС - Стара Загора, издаде се бюлетин и се откри музейна сбирка.
От началото на 2004 г. чрез ФНТС НТС - Стара Загора е редовен член на Федерацията на европейските инженерни организации /FEANI/.

През 2012 г. се честваха 90 г. на БИАД - НТС - Стара Загора с тържество, награди и юбилеен бюлетин.
На 2 юни 2022 г. се отпразнуваха 100 г. на БИАД - НТС - Стара Загора с именуване на зала "Инж. Борис Високов" и дърво - "Чинар на 21-ви век", поздравления и награди, поздравителен адрес от Председателя на ФНТС проф. Иван Ячев и плакет за ползотворна съвместна дейност и сътрудничество.