ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 28.05.2004г. се проведе V-та Отчетно-изборна конференция на НТС - Стара Загора. Приветствие бе изпратено от акад.В.Сгурев и инж.Л.Смедарчина, в което се дава висока оценка за приноса на всички членове, активисти, дейци на Управителния съвет и на ръководството на НТС - Стара Загора, които със своя труд и всеотдайност допринасят за развитието и утвърждаването й като модерна неправителствена организация в Старозагорски регион.
На Конференцията присъстваха 80 души. Приеха се промени в Устава на НТС - Стара Загора, касаещи приемането на НТС - Стара Загора чрез ФНТС за редовен член на Европейската организация на инженерите FEANI.
За значим принос и активна дейност бяха връчени 8 федеративни награди - Златна значка "Проф.Асен Златаров" на проф.Иван Божков, 2 Почетни знака "Инж.М.Момчилов" на агр.Георги Станев и инж.Нанка Христова /посмъртно/ , 5 златни значки на ФНТС на д-р инж. Радка Лазарова, хим. Марина Бояджиева , инж. Господин Николов, инж. Димитър Димитров и д-р инж. Мина Попов. С Почетен знак на НТС - Стара Загора бяха наградени инж.Младен Тасков и инж.Иван Димитров.

Избран бе Управителен съвет в състав:
доц.д-р Владимир Заманов - Председател
инж.Чавдар Кроснов - Председател на Регионалния съюз по Автоматика и електроника
инж.Георги Димов -
Председател на Регионалния съюз на електроинженерите
инж.Димитър Димитров -
Председател на Регионалния съюз на машинните инженери
инж.Стефан Гюзелев -
Председател на Регионалния съюз на строителните инженери

инж.Иван Димитров -
Председател на Регионалния съюз по водно дело
инж.Румен Георгиев -
Председател на Регионалния съюз на геодезистите и земеустроителите
инж.Атанас Халачев -
Председател на Регионалния съюз по минно дело
г.жа Марина Бояджиева -
Председател на Регионалния съюз на химиците
инж.Господин Николов -
Председател на Регионалния съюз по лесотехника
г-жа Величка Зайкова -
Председател на Регионалния съюз на икономистите
агр.Георги Станев -
Председател на Регионалния съюз на селскостопанските специалисти
д-р инж. Радка Лазарова -
Председател на Регионалния съюз на лесовъдите
г-н Борислав Ванков -
Председател на Регионален съюз "Мениджъри"
инж.Здравка Вълчева -
Председател на Регионална секция "Патенти, оценители, качество"