Статут

Научно-технически съюз - Стара Загора е доброволно, независимо, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел, което обединява инженери, икономисти, архитекти, селскостопански и други научно-технически специалисти от Старозагорски регион.

Основна цел: да обединява и подпомага усилията на своите членове и звена за развитие на науката и техниката, на техния обществен престиж, творческото и професионалното им израстване и защита.

Главни задачи:
да представлява старозагорските научно-технически организации пред други институции у нас и чужбина;
да осигурява възможност за пряко участие и влияние при формиране на научно-техническата политика и пазарната стратегия на различни отрасли в региона на основата на научно-технически разработки и препоръки;
да контролира дейноста на научно-техническите звена от региона, да провежда съвместни дейности и прояви;
да поддържа научно-технически, творчески и стопански връзки със сродни организации в страната и чужбина и осъществява взаимен обмен;
да осъществява проучвателна, творческа, квалификационна, експертна, консултантска и информационна дейности в науката, техниката, икономиката и екологията;
да осигурява специализирана научно-техническа информация на своите членове;
да подпoмага проучването и внедряването на научно-техническите постижения;
да издава информационни материали, свързани с основната цел на съюза.

Членство:
Индивидуален член на НТС - Стара Загора е инженер, архитект, икномист, селскостопански и друг научно-технически специалист с магистърска степен, който приема устава на сдружението и внася годишен членски внос.
Индивидуалните членове са обединени в основни звена - съюзи и секции.
Приемането на нови индивидуални членове се извършва от Управителния съвет по предложение на основните звена след попълване на молба по образец.
Прекратяване на членството става след неплащане на годишния членски внос или при действия против устава или законите.
Колективни членове на НТС - Стара Загора са търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел или техни поделения и клубове на сдружението, които имат интерес към дейността му, приемат устава му, съдействат за изпълнение на целите и задачите му и внасят годишен членски внос.
Клубовете към НТС - Стара Загора са спомагателни тематичи групи с образователен или популяризаторски интерес, които привличат широк кръг обучаеми и симпатизанти при статут, утвърден от Управителния съвет.

Ръководни органи:
Конференция (делегатско общо събрание)
Управителен съвет
Председател