АВТОМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

1996
Инж.Марко Иванов Марков ( p.1952г.)

Инженер по автоматика (ВМЕИ София, 1978г.). Работи в "Берое" АД и "Компакс" АД. Наградата на НТС е присъдена за разработката Система за управление на дозиране и пакетиране на течни и насипни продукти. Тя има широк обхват на приложение. Внедрена в редовно производство, отговаря на съвременните критерии за качество и надеждност.1997
Инж.Тодор Георгиев Гайдов (p.1965г.)

Инженер по автоматика и електроника (ТУ София, 1990г.). Работи в "Лимс 10". Наградата на НТС е присъдена за разработване на Интегрирана програмно-апаратна сиситема за управление на икономическата дейност и производството в текстилната промишленост. Внедрена в "Букет" АД Нова Загора.


1998
Инж.Петър Стоянов Христов (p.1954г.)
Инженер по автоматика и електроника (ВМЕИ София, 1978г.) н.с. I-ва ст. Автор е на две изобретения и над 20 публикации. Работи в ДЗУ АД Стара Загора и "Веркон" ООД. Наградата е присъдена за Софтуерна система за синергетична еволюция. Това е усъвършенстване на метод в медицинската практика за лечение на човешкото тяло с магнитно поле. Разработката е премирана на три международни конкурса.


1999
Инж.Евгени Владимиров Христов (р.1954г.)
Инженер по автоматизация на производството (ВМЕИ София, 1979г.). Работи в "Берое" АД и "Ексбит" ООД. Наградата на НТС е присъдена за разработване на Автоматизирана система за управление на инсталация за кондиционирано съхранение и дозиране на глюко-фруктозни сиропи. Тя е внедрена във всички заводи бутилиращи Пепси- и Кока-кола в България.


2000
Д-р инж.Калоян Бончев Янков (р.1954г.)
Инженер по радиоелектроника (ВМЕИ София, 1979г.). Специализира приложна математика. Има над 50 публикации. Работи в "Берое" АД, Бюро по труда Стара Загора и Медицински факултет при Тракийски университет. Наградата на НТС е присъдена за разработване и внедряване на Медицинска информационна система на университетска болница при Тракийски Университет. Системата е приложима за всички здравни заведения.


2001
Инж.Тодор Димитров Костов (р.1958г.)
  Инженер по изчислителна техника (ВТУ Русе). Работи в "Компакс" АД като конструктор. Наградата на НТС е присъдена за Програмно обезпечаване на PIC процесори.


2002
Инж.Енчо Славов Бойчев (р.1957г.)
Инженер по радиотехника и телевизия (ВМЕИ Варна, 1983г.). Има публикации за управление на двигатели, системи за управление и измерване. Работи като учител в ТЕ"Джон Атанасов". Наградата на НТС е присъдена за Гама електронни устройства за стоматологични цели. Изделията са внедрени в производство и са получили много добра оценка на пазара.


2003
Инж.Иван Маринов Парушев (р.1959г.)
Инженер по радиотехника и телевизия (ТУ София, 1984г.). РАботи във фирма "Бултех 2000" ООД, гр.Стара Загора и като консултант на фирма BMI (Belfort Memory International), Los Gatos CA USA. Наградата на НТС е присъдена за Разрабтка и внедряване на портативен ултразвуков анализатор за мляко.


2004
Инж.Чавдар Русинов Кроснов (р.1951г.)
Инженер по електронни системи за управление (ВМЕИ, гр. Габрово)
Работи в Институт по роботика гр. Стара Загора, "Компакс"АД, "Билтроник"АД. Наградата на НТС е присъдена за Клетъчна система за предаване на данни. Коректор за разход на природен газ.2005
Д-р Румяна Райчева Казанджиева-Христова (р.1955г.)

Завършва висшето си образование в СУ "Кл. Охридски", специалност "Механика" през 1978г. Работи в "ЕКСБИТ"ООД - Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Програмна система КОМФУ


2006
Инж. Петър Петров Космев (р.1953г.)

Завършил ТУ - София, специалност - "Ел. машини и апарати" през 1978г. Работи в "5 М инженеринг" Стара Загора.
Наградата е присъдена за Конструиране и внедряване на автоматизирани системи за управление на технологични процеси във фуражни заводи.

2007
Инж. Недко Костов Недков (р.1965г.)

Завършил ВМЕИ - Варна, специалност - електроинженер, СОТС, през 1990г. Работи в "Орбител" ЕАД-гр.Стара Загора, търговски инженер.
Наградата е присъдена за Изграждане на Аутентикираща система, позволяваща след валидация получаване на различни пакети интернет услуги.

2008
Инж. Кирил Драганов Керанов (р.1954г.)

  Завършил ТУ - София, специалност - автоматизация на производството. Работи в КДЕ - инженеринг ООД, автоматизация на производството.
Наградата е присъдена за Управляващи програми за производство на азотна киселина.

2009
Инж. Александър Николов Костадинов (р.1967г.)

Завършил ТУ - София, специалност - автоматизирано оборудване на машиностроенето. Работи в Каммартон България ЕООД, автоматизация на производството.
Наградата е присъдена за Роботизирано Заваряване в машиностроенето.

2010
Инж. Янчо Динев Янев (р.1972г.)

Завършил ВМИ - Габрово, специалност - компютърни системи. Работи в Билтроник АД, програмист.
Наградата е присъдена за Програмно обезпечаване на автоматизирана система за дистанционно GPRS управление на помпени кладенци и станция - Зимница.

2011
Инж. Светослав Жоров Адалиев (р.1984г.)

Завършил СУ "Климент Охридски" - София, специалност - компютърни системи и технологии. Работи в "Ексбит" ООД, инженер КИП и автоматизация.
Наградата е присъдена за Програмни продекти за автоматизация, Контур Глобал Марица изток 3.

2012
Инж. Николай Тодоров Вълчев (р.1954г.)

Завършил ВМЕИ "В.И.Ленин" , специалност - изчислителна техника. Работи в "Веркон" ООД, управител.
Наградата е присъдена за Принос в областта на тензомеренето и практическата реализация на тензоконтролери и електронни средства за измерване на тегло.

2013
Инж. Красимир Николов Кирилов (р.1960г.)

Завършил специалност инженер автоматизация на производството. Работи в "Полином" ЕООД, инженер автоматизация на производството.
Наградата е присъдена за Системи за "on-line" контрол на натоварване на руднично-транспортен комплекс в Марица изток.

2014
Инж. Господин Димитров Митев (р.1967г.)

Завършил ТУ - Дрезден, специалност инженер автоматизация на производството. Работи в ИТИ СОФТ ООД, инженер автоматизация на производството.
Наградата е присъдена за Разработка и внедряване на автоматизирана система за управление. Внедрена в над 20 завода в страната, разработката представлява дозиране на фуражни смески, управление на транспортни пътища и силози, връзка с ERP система за управление на финансово-счетоводна и складова дейност в предприятието.

2015
Инж.Денчо Иванов Денев (р.1956г.)

Завършил ВМЕИ "Ленин"-София, специалност радиоелектроника и изчислителна техника. Работи във Флопс ЕООД, управител.
Наградата е присъдена за Разработване и поддържане на счетоводна информационна система и софтуер за търговски обекти.

2016
Инж.Димитър Иванов Димитров (р.1988г.)

Завършил магистър специалност инженер по електроника. Работи в ЕКСБИТ ООД, инженер КИП и автоматика.
Наградата е присъдена за Участие в разработка на приложно програмно осигуряване за управление на технологичните процеси в Завод за спирт, Захарни заводи, Горна Оряховица.

2017
Инж.Ирина Атанасова Космева (р.1954г.)

Завършила ТУ-София специалност ел.машини и апарати. Работи в ЦИЕС, инженер автоматика.
Наградата е присъдена за Обучение за сертифициране на фирми, занимаващи се с автоматика и електроника.

2018
Инж.Станимир Минчев Минев (р.1966г.)

Завършил ТУ-София специалност ел.техника и микроелектроника. Работи в Технопол Секюрити ЕООД, началник производство.
Наградата е присъдена за Разработка на съвременни комуникационни устройства с много ниска консумация, предаващи на големи разстояния на базата на LoRa модулация. Приложение -  в системи антидрон, системи за периметрова охрана, LoRaWAN и Internet of Things мрежи.

2020
Инж. Кирил Димов Василев (р.1976г.)

  Завършил ТУ - гр. София, специалност електронна и комуникационна техника и технологии. Работи в "НЕКСГИС Технологии" ЕООД, управител.
Наградата е присъдена за Разработка, внедряване и поддръжка на ГИС GIS Export в Изпълнителна агенция по горите и всички регионални дирекции по горите в Р България. Пълна поддръжка на данните от лесоустройствените планове за управление на горски площи.

2021
Инж. Александър Русев Огнянов (р.1966г.)

  Завършил ТУ - гр.София, специалност автоматика, информационна и управляваща техника. Работи в еДинамикс ООД - Стара Загора, директор R&D отдел.
Наградата е присъдена за Изграждане на дистанционна автоматизирана система за управление и наблюдение на ВиК обекти - SCADA.

2022
Инж. Георги Иванов Генчев (р.1980г.)

  Завършил ТУ - гр.Пловдив, специалност ел.техника и микроелектроника. Работи във "В и К" ЕООД - Стара Загора, ръководител енергомеханичен отдел.
Наградата е присъдена за Автоматизиране процесите на комуникация с клиентите на автомобилните дилър групи, чрез интегриране на Office 365 Microsoft Graph API и Two-Way SMS Messaging Service в основните продукти на eDynamix, за дилърите на Hyundai, Skoda, Nissan, Renault и др., в Германия, Великобритания, Норвегия и др.