ХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ
1996
Наградата на НТС не е присъдена.


1997
Проф. д-р Захари Райков (р.1936г.)

Професор по биохимия и медицина (МА София, 1961г.) и химия (СУ "Климент Охридски", 1968г.). Автор е на публикации и патенти. Работи в МА и "Онкологичен център" София и Тракийски университет.
Наградата на НТС е присъдена за Синтез на цитостатик с широкообхватно антиканцерогенно действие. Открита е нова за света насока за създаване на антитуморни препарати. По време на номинирането препаратът е готова за клиничната практика, лекарствена форма. Интерес към производството проявяват световно известни фармакологични фирми.


1998
Д-р инж.Георги Стойчев Гочев (р.1949г.)
Инженер химик (ВХТИ София). Специализира инженерна химия- математическо моделиране. Работи в "Агробиохим" АД и "Инохем"АД.
Наградата на НТС е присъдена за Изключителен принос при комплексна разработка и изпълнение на технология, оборудване, изграждане на Завод за NPK торове. Реализирани са оригинални инженерни и технологични решения за този вид производства. Предлага се нова индустриална политика при производство на минерални торове. Предвижда се в завод "Иноферт" да се извършват научни консултации на потребителите.

1999
Ваня Захариева Иванова (р.1940г.)
Магистър по химия (СУ "Св.Климент Охридски", 1966г.). Специализира санитарна химия (1980г.). Автор е на публикации в наши и чуждестранни издания. Работи в ХЕИ Стара Загора и фирма "Тотем".
Наградата на НТС е присъдена за Идейно и практическо участие в програмата "Екология и здраве" на община Стара Загора. Разработката разглежда част от екологичните проблеми на града. Наблюдаваните обекти са детски заведения и училища. Авторите предлагат и начини за намаляване въздействието от еко замърсяванията върху здравето на подрастващите.


2000
Инж.Христо Георгиев Митевски (р.1949г.)
Инженер химик по технология на органичния синтез (ВХТИ, 1973г.). Работи в "Агробиохим" АД Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за работата му като ръководител на технологичен екип осъществил Автономно обособяване на инсталация за производство на капролактам. Резултатът от това е рентабилна продукция и конкурентноспособни на световния пазар капролактам и амониев сулфат.


2001
Инж. Тодор Георгиев Ангелов (р.1940 г.)
Инженер химик (ВХТИ, София). Управител на "Сипо - Трейдинг" ООД. Наградата на НТС- Стара Загора е присъдена за Подготовка и внедряване на две нови производства - дикалциев фосфат за фуражни цели и пожарогасителен прах тип АВС.


2002
Маг.хим. Марина Христова Бояджиева (р.1945 г.)
Магистър химик (СУ "Св. Климент Охридски). Автор на множество изобретения и публикации. Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Защита на инженерно-технически подход за оценка на екологични последици при унищожаване на ракетни комплекси.
2003
Инж. Красимира Генова Тарълова (р.1966г.)
 
Инженер химик (ВХТИ, Бургас), специалност химия на водата. През 2002г. завършва курс за вътрешен одитор. Управител на "Си Пи Ей" ООД.
Наградата на НТС е присъдена за Производство на реактиви за химически анализ.


2004
Доц. Д-р Станчо Кънчев Червенков (р.1943г.)
Завършил СУ "Св. Клмент Охридски" - Софи през 1969г., специалност химия. През 1979г. специализира в Химическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
Наградата на НТС е присъдена за: "Съществен принос и утвърждаване на ВИЗВМ - Стара Загора, катедра Химия".


2005
Д-р Елена Георгиева Канева (р.1959г.)
Завършила ВМИ- София, 1983г. От 2002г. работи в РИОКОЗ Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Радикален принос за решаване проблема "обгазяване" в Старозагорско". Органозира за първи път извършване на химични анализи на нетрадиционни компоненти на обгазения въздух, при което се установява наличие на хлороводород над ПДК.


2006
Инж. Тодор Атанасов Желев (р.1945г.)
Завършил ВХТИ, 1975г., специалност "Технология на силикатите". Управител на "Ротамил" ООД Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за разработване и внедряване на съоражения и инсталация за производство на препарати от фармацевтичната промишленост.

2007
Инж. Ангел Иванов Павлов (р.1953г.)

Завършил ВХТИ - София, 1978г., специалност инженер химик. Работи във ВИЗВМ гр.Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за разработване на нови химиотерапевтици за животновъдството.

2008
Инж. Светлана Ангелова Гьокова (р.1952г.)

Завършила ВХТИ - София, специалност инженер металург. Работи в "Прогрес" АД, инженер металург.
Наградата на НТС е присъдена за разработване система за управление на качеството в химическа лаборатория.

2009
Теодор Иванов Димов (р.1970г.)

Завършил СУ "Климент Охридски" - София, специалност магистър биология и микробиология. Работи в ТЕЦ "Енел Марица - Изток 3", началник отдел "Екология".
Наградата на НТС е присъдена за Сертифициране на производството на ТЕЦ "Енел Марица - Изток 3" по ISO 14001.

2010
инж. Лъчезар Колев Маринов (р.1961г.)

Завършил ВХТИ - Бургас, специалност технология на неорганичните вещества и електрохимични производства. Работи в "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, началник цех: Сероочистващи инсталации бл.5-8.
Наградата на НТС е присъдена за Технология за очистване на атмосферния въздух от серен диоксид.

2011
инж. Кольо Иванов Колев (р.1947г.)

Завършил ВХТИ - Бургас, специалност инженер химик. Работи в "Минералкомерс" АД, главен инженер.
Наградата на НТС е присъдена за Производствен принос, техническо и технологично усъвършенстване на производството в Българска роза "Севтополис" Казанлък .

2012
инж. Дорина Венелинова Димитрова (р.1967г.)

Завършила ВХТИ - Бургас, специалност инженер химик. Работи в ЦИЕС ООД, ръководител Орган по безопасност и здраве.
Наградата на НТС е присъдена за Разработване система по качество и документацията на Органа за контрол съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005.

2013
гл.ас.д-р Звезделина Любенова Янева (р.1978г.)

Завършила ХМТУ - София, специалност инженер химик. Работи в ТрУ ВМФ Стара Загора, главен асистент.
Наградата на НТС е присъдена за Адсорбция на органични замърсители от отпадни води. Изследване на сорбционното поведение на биологично-активна субстанция върху природен плазмено модифициран минерален композит.

2014
Таня Михайлова Белчева (р.1964г.)

Завършила ВИХВП - Пловдив, специалност технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Работи в Панхим ООД, еколог.
Наградата на НТС е присъдена за Подготовка на Панхим ООД за кандидатстване и получаване на комплексно разрешително за изграждане на нова пречиствателна станция за отпадни води.

2015
инж. Стойчо Господинов Ангелов (р.1962г.)

Завършил ВХТИ - София, специалност ергономия, промишлена квалиметрия, надеждност, промишлен дизайн. Работи във "ВИК" - гр.Стара Загора, ръководител ПСОВ.
Наградата на НТС е присъдена за Ръководство на пречиствателна станция.

2016
инж. Бистра Митева Димитрова (р.1967г.)

Завършила ТУ - гр.София, ТУ - гр.Пловдив, специалност автоматизирано оборудване на машиностроенето, индустриални отношения. Работи в "Градус" ООД- гр.Стара Загора, еколог.
Наградата на НТС е присъдена за Привежда фирмите на холдинга в съответствие с екологичните закони, чрез 8 броя комплексни разрешителни.

2017
Росен Николов Герасимов (р.1961г.)

  Завършил СУ - гр.София, специалност молекулярна биология и генетика. Работи в "СИ ПИ ЕЙ КЕМ" ООД- гр.Стара Загора, специалист развитие и внедряване.
Наградата на НТС е присъдена за Разработване и внедряване на херницел - рН метър.

2018
инж. Снежана Тодорова Танева (р.1970г.)

Завършила ХТУ - гр.София, специалност технология на неорганичните вещества. Работи в ИЛГ "БТ" ООД - гр.Стара Загора, ръководител лаборатория.
Наградата на НТС е присъдена за Разработване и въвеждане на акредитирана система за управление на качеството на изпитвателна лаборатория за горива.

2019
инж. Ренета Владимирова Досева (р.1985г.)

  Завършила Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив, специалност инженер хранителни технологии. Работи в "Евриком" ЕООД, ръководител развойна дейност.
Наградата на НТС е присъдена за Създаване на нови технологии и аналитична дейност в областта на производство на восъци с различно приложение.

2020
инж. Антоанета Тенева Желязкова (р.1961г.)

  Завършила ВХТИ - гр. Бургас, специалност инженер химик. Работи в Рудник "Трояново - север", началник лаборатория.
Наградата на НТС е присъдена за Разработване и внедряване на система за управление на качеството в Изпитателно въглехимическа лаборатория съгл. БДС EN ISO IES . Лабораторията е акредитирана от ИА БСА 2010.

2021
д-р Диана Дерменджиева (р.1974г.)

  Завършила БУ "Асен Златаров" - гр. Бургас, специалност екология и опазване на екосистемите. Работи в Аграрен факултет на ТрУ, гл. ас. Приложна екология и зоохигиена.
Наградата на НТС е присъдена за Разработва иновативен продукт от арго-хранителната верига. Преработване на утайки от водопречиствателни станции и превръщането им в торове. Помагат на стартиращи компании в арго-хранителната верига.

2022
Росица Жекова Михалева (р.1968 г.)

  Завършила ТрУ - гр. Стара Загора, специалност екология. Работи в ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕООД, ръководител отдел "Екология".
Наградата на НТС е присъдена за Привеждане дейността на големи горивни инсталации в съответствие с българското и европейско законодателство и европейските стандарти за контрол на околната среда – ISO.