НОСИТЕЛИ НА ПОЧЕТЕН ЗНАК на НТС - Стара Загора

1995 година

Борис Михайлов Караджов
инж. Теньо Димитров Тенев, РС на Геодезистите и земеустроителите
Ради Николов Славов, РС по Хранително - вкусова промишленост
инж. Иван Тенев Тенев, РС по Водно дело, посмъртно
инж. Светлина Трифонова Желязкова, Секция на патентни специалисти
Борислав Михайлов Христов, РС по Минно дело и геология
Иван Искров Тонев, РС на Икономистите
инж. Георги Петров Генчев, РС по Лесотехника
Иван Тодоров Тодоров, Клуб "Ветерани"
инж. Венелин Атанасов Петров, РС по Машинни инженери

инж. Нанка Колева Христова, Секция на патентни специалисти

1996 година

Мария Иванова Илиева, Клуб "Ветерани"
инж. Радко Пенчев Радков, Клуб "Ветерани"
инж. Станчо Недев Станчев, РС по Машинни инженери
Величка Минева Зайкова, РС на Икономистите
инж. Елена Недялкова Тодорова, РС по Водно дело
Стоян Николов Чолаков, РС по Машинни инженери
Константин Георгиев Топалов, Клуб "Ветерани"

1997 година

Иван Стоянов Андреев, РС по Машинни инженери, посмъртно
Магдалина Койчева Минчева, РС на Икономистите
инж. Любомир Георгиев Лисичков, Клуб "Ветерани"
арх. Веселин Симеонов Беров, РС на Архитектите
инж.Иван Енев Иванов, РС на Геодезистите и земеустроителите
инж. Стефан Михайлов Гюзелев, РС на Строителните инженери
инж. Стефан Ганчев Тодоров, РС по Машинни инженери

 

1998 година

Янка Стойкова Георгиева, РС на Селско стопанските специалисти
инж. Благой Петров Димитров, РС на Машинните инженери
инж. Иван Стефанов Иванов, РС на Машинните инженери
инж.Матей Рашев Боровски, РС на Машинните инженери
инж.Николай Петров Спиридон
ов, Клуб на Ветераните

1999 година

инж.Пеньо Малчев Пенев, РС на Машинните инженери
инж.Стефан Минчев Попов, РС по Водно дело
инж. Димо Стойков Урумов, РС по Водно дело
инж.Димитър Петров Димитров, РС на Машинните инженери
арх.Иван Ганчев Иванов, РС на Архитектите
агр. Иванка Тодорова Червенкова, РС на Селскостопанските специалисти
проф. Иван Георгиев Божков, РС "Клуб на мениджъра"

2000 година

инж.Атанас Игнатов Халачев, РС по Минно дело и геология
агр.Георги Начев Станев, РС на Селскостопанските специалисти
инж.Георги Симов Георгиев, РС "Клуб на мениджъра"
Страти Тотев Стратев, РС на Икономистите

2001 година

доц.д-р Владимир Божилов Заманов, РС на Машинните инженери
доц.инж.Радка Димитрова Лазарова, РС на Лесовъдите
инж.Георги Кузманов Арабаджиев, РС на Геодезисти и земеустроители
инж.Тодор Христов Иванов, РС по Минно дело и геология
инж.Чавдар Русинов Кроснов, РС на инженерите по автоматика и електроника

2002 година

инж.Петко Нестеров Иванов, Клуб на Ветераните
инж.Гочо Димитров Чемширов, РС на Електроинженерите
хим.Марина Христова Бояджиева, РС на Химиците

2003 година

инж.Момчил Чанков Хардалов, Клуб на Ветераните
инж.Георги Димитров Батев,
Клуб на Ветераните
инж.Александър Любенов Палешутски,
РС по Лесотехника

2004 година

инж.Младен Иванов Тасков, РС на Електроинженерите
инж.Иван Димитров Димитров,
РС по Водно дело
инж.Динко Иванов Кисьов, РС на Строителните инженери
Борислав Бойчев Ванков, РС на Мениджърите
инж.Господин Стаев Николов, РС по Лесотехника
инж.Диньо Георгиев Георгиев, РС на Лесовъдите

2005 година

Не са присъждани

2006 година

инж.Мина Георгиев Попов, РС на Строителните инженери

2007 година

инж. Елена Тодорова Нейкова, РС на Строителните инженери и архитектите
инж. Здравка Димитрова Костадинова-Вълчева, Секция Патенти, оценители и качество

2009 година

инж. Пеньо Жеков Пенев, РС на Мениджърите

2011 година

инж. Александър Костадинов Докторов, РС на Електроинженерите

2012 година

инж. Стоян Петров Колев, РС на Строителните инженери и архитектите
инж. Валентин Живков Панчев, РС на Мениджърите
инж. Петър Иванов Заяков, РС на Лесовъдите
инж. Светлана Ангелова Гьокова, РС на Химиците
ик. Яна Иванова Заманова, РС на Икономистите

2013 година

инж. Вяра Василева Кръстева, РС по Лесотехника

2014 година

инж. Калоян Бончев Янков, РС по Автоматика, електроника и информатика
доц.д-р Йовка Славова Фенерова, РС по Земеделие
инж. Сийка Боянова Петкова, РС на Лесовъди
инж. Ирина Атанасова Космева, РС по Автоматика, електроника и информатика

2015 година

д.е.с. Мина Борисова Димитрова, РС на Икономистите

2016 година

инж. Денчо Иванов Денев, РС по Автоматика, електроника и информатика

2017 година

инж. Желязко Господинов Славов, РС на Мениджъри
инж. Георги Стоянов Димов, РС на Електроинженери

2018 година

инж. Румен Желев Георгиев, РС на Геодезисти и земеустроители
инж. Николай Иванов Иванов, РС на Лесовъди
инж. Росица Райкова Жекова, РС на Електроинженери

2019 година

инж. Тонка Стоянова Иванова, РС по Лесотехника

2020 година

д-р Йовчо Йорданов Йовов, РС на Мениджъри
ик. Николинка Димова Николова, РС на Мениджъри
инж. Живко Иванов Желязков, РС Минно дело и геология
инж. Бинка Минчева Ангелова, РС Минно дело и геология

2021 година

инж. Борислав Василев Динев, РС по Лесотехника

2022 година

ик. Илиан Борисов Марков, РС на Мениджъри


<< -- назад